La nostra escola

La nostra escola

El Blasco va nàixer a l'any 1981. Des dels seus inicis va ser una escola pionera en l'ensenyament sense els llibres de text elaborant el propi material curricular. A més, va ser una escola d'immersió lingüística on  la llengua vehicular sempre ha sigut el valencià.

A hores d'ara, continuem mantenint els trets d'identitat amb els que l'escola va nàixer, prioritzant el desenvolupament integral de l'alumnat i la participació de tota la comunitat educativa en el procés d'ensenyament aprenentatge.