Ja està disponible Web Família App

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies, per a això acaba de desenvolupar l’App Web Família ÍTACA. Clicant la icona podràs accedir a la zona de descàrrega des de Google Play. Properament estarà disponible per a iOS en AppStore.

Aquest servei ofereix a les famílies la possibilitat de consultar notes, mancades, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’internet. També s’ofereix el servei de notificació de qualificacions o avisos a través del correu electrònic i push en la teua App.

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser alumnat major d’edat o en el cas de l’alumnat menor d’edat ser mare, pare, tutor/a legal de l’alumne/a i donar-se d’alta en aquest servei. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud al centre educatiu on es trobe formalitzada la matrícula de l’alumne/a. En el cas de l’alumnat menor d’edat, la sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aquest cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i entregar en el centre l’imprés de la sol·licitud.

Per a més informació pot consultar la següent pàgina: Pàgina Web ÍTACA Famílies

Es publica el calendari d’admissió per al curs 2020-2021

Es publica el calendari d’admissió per al pròxim curs 2020-2021. Al nostre centre tant les famílies que vulguen matricular els seus fills i filles en 2 i 3 anys, així com alumnat nouvingut d’altres autonomies o països.

Les famílies que estiguen interessades han de tindre en compte atendre els terminis marcats per tal de presentar i revisar la documentació necessària i les publicacions.

S’anirà informant puntualment segons vagen obrint-se els procediments.

Important aclariment per a rebre el val-beca de menjador

FAMÍLIES BECA TIPUS A COMPLETA DESCÀRREGA DE VALS

Per a evitar bloquejos d’emissió de vals, per introducció errònia del document d’identificació, les famílies introduiran preferiblement el NIA (8 dígits) del seu fill/a beneficiari/a de la beca.

Si no saben el NIA de l’alumne poden consultar als tutors/es i al centre.

 

VALS BLOQUEJATS, CADUCATS O NO REBUTS

Les famílies disposaran de QUATRE INTENTS per a descarregar el val. Per això, és molt important que les famílies s’asseguren que les dades que han d’introduir per a identificar-se són les correctes:

  • Preferiblement el núm. del NIA de l’alumne/a o, en defecte d’això, DNI/NIE del primer sol·licitant que consta en la Sol·licitud de Beca de Menjador 2019-2020 (no el passaport); i
  • Els nous números del telèfon mòbil en el qual han rebut el SMS.

Si el quart intent és erroni, es bloquejarà la generació del val. Per això, abans d’esgotar els quatre intents per a descarregar el val, han de consultar amb el centre educatiu.

Si ja se s’ha bloquejat, s’ha d’enviar un correu electrònic a 03003267@gva.es indicant el nom i cognoms, telèfon, número de document del pare/mare sol·licitant de la beca (el que ha rebut el SMS) i de l’alumne.

2n enviament del val-beca de menjador

De s’enviarà per via SMS el segon val-beca menjador quinzenal per valor de 60 euros a les famílies de vora 59.000 alumnes beneficiaris, que podran bescanviar-lo per aliments bàsics als supermercats Consum i Charter fins al 6 de maig.

La dinàmica per a fer efectiu aquest segon val-beca menjador és la mateixa que en el primer, però amb més facilitats per a les famílies beneficiàries, ja que s’han ampliat les possibilitats de verificació mitjançant el número d’identificació de l’alumnat (NIA).

ℹ️ Més informació.

A continuació vos deixem les instruccions detallades.

Informació per a l’admissió del curs 2020/2021

Degut al període de confinament alguns procediments es faran de forma telemàtica i volem que sigueu coneixedors.

L’alumnat de 5 anys d’Infantil a 1r de Primària, la documentació que ha d’aportar al centre per tal de seguir matriculats únicament és “l’Informe de Salut Escolar” expedit per metges col·legiats/-des. Podreu entregar-lo a Secretaria del centre a setembre abans de començar les classes de l’1 al 7 de setembre si no canvia la situació, és a dir que ara no han de fer res telemàtic.

L’alumnat de de Primària que passe a 1r d’ESO, haurà d’informar-se a l’IES Josep Iborra del procediment a seguir. De tota manera el procediment serà com el que exposem ara.

L’alumnat de nova matrícula de 2 anys (nascuts al 2018) i 3 anys (nascuts al 2017) d’Infantil o alumnat nouvingut d’un altre centre el procediment serà TOTALMENT TELEMÀTIC, tal i com es va publicar al DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. A falta de fer-se públiques les dates, aquestes són les instruccions del Decret:

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electroònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

– eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Les dates del procés d’Admissió encara no s’han fet públiques, us informarem en tindre coneixement.