Material 23-24

Material Infantil 3 anys

MATERIAL-3-ANYS

Material Infantil 4 y 5 anys

A les famílies de l’alumnat de 4 i 5 anys se’ls demanarà el material en setembre, depenent d’allò que els ha sobrat del curs anterior.

A las familias del alumnado de 4 y 5 años se les pedirá en septiembre, dependiendo de lo que les ha sobrado del curso anterior.

Material Primària

Material_Primaria_23-24

Llibres del Banc de Llibres. Curs 23-24

ATENCIÓ! EL LLIBRES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT ADJUNT NO ELS HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN EL BANC DE LLIBRES (en el nostre centre són totes). ES PUBLICA A LA WEB PER OBLIGACIÓ LEGAL.

¡ATENCIÓN! LOS LIBROS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO NO LOS TIENEN QUE COMPRAR LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL BANCO DE LIBROS (en nuestro centro son todas). SE PUBLICA EN LA WEB POR OBLIGACIÓN LEGAL.

Llibres_CEIP_Palmerar_23-24

Grups 3 infantil

3 Infantil A
Tutora: Patricia

Alicia
Alma
Fabián
Gael
Hodei
Iris
Isabel
Jaime
Jimena
Jude Andrés
Lucas B.
Marco
Mia
Sebastián
Triana
Vera
Yago

3 Infantil B
Tutora: Mª José

Aday
Aina
Arianna
Aria
Atenea
Cristian Andrés
Elena
Laia
Lucas M.
Nacho
Olivia
Ona
Pol
Raúl
Rayco
Sara
Thiago

ENTRADES 3 INFANTIL A

Dilluns 11 (9:10h)
Alma
Hodei
Gael
Sebastian
Mia

Dimarts 12 (9:10h)
Iris
Jude Andrés
Jimena
Fabián
Jaime

Dimecres 13 (9:10h)
Alicia
Triana
Nerea
Lucas B.
Marco

Dijous 14 (9:10h)
Vera
Yago
Isabel

ENTRADES 3 INFANTIL B

Dilluns 11 (9:10h)
Aina
Laia
Arianna
Sara
Aday

Dimarts 12 (9:10h)
Atenea
Pol
Rayco
Nacho
Raúl

Dimecres 13 (9:10h)
Arya
Elena
Lucas M.
Thiago
Ona

Dijous 14 (9:10h)
Cristian
Olivia

Matrícula 2023

Des del dia 14 fins al 30 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 5 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 14 hasta el 30 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 5 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Ajudes menjador i transport escolar 2023-2024 | Ayudas comedor y transporte escolar 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes menjador). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas comedor)

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes transport). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas transporte)

Annex I menjador | Anexo I comedor

Annex I transport | Anexo I transporte

Altes Temperatures 2023 | Altas temperaturas 2023

Des de la Direcció General de Centres Docents, s’ha remés informació sobre el Programa de Prevenció i Atenció als problemes de salut derivats de les Altes Temperatures en la Comunitat Valenciana 2023. S’indiquen els següents consells per a les famílies i tutors:

• Utilitzar roba preferiblement de teixits naturals, com el cotó, holgada, de colors clars i que deixe transpirar. Dur una gorra.
• Junt l’esmorzar, és convenient que duguen una botella d’aigua perquè puguen ingerir suficient líquid.

Per a més informació sobre mesures preventives poden consultar la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: (CLICA sobre el text).

Davant la possible alerta per episodis de temperatures altes o extremes es traslladarà a la comunitat educativa la informació que arribe al centre.

Desde la Dirección General de Centros Docentes, se ha remitido información sobre del Programa de Prevención y Atención a los problemas de salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana 2023. Se indican los siguientes consejos para las familias y tutores:

• Utilizar ropa preferiblemente de tejidos naturales, como el algodón, holgada, de colores claros y que deje transpirar. Llevar una gorra.
• Junto el almuerzo, es conveniente que lleven una botella de agua para que puedan ingerir suficiente líquido.

Para más información sobre medidas preventivas se mantiene la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (HAZ CLIC sobre el texto).

Ante la posible alerta por episodios de temperaturas altas o extremas se trasladará a la comunidad educativa la información que llegue al centro.

prediccio_estacional_T2m_Valencia_es

20220620_Triptico_medidas_preventivas_Cast_Val

Canvis en les avaluacions | Cambios en las evaluaciones

Actualment estem en procés de transició entre diferents lleis educatives. Per eixe motiu, durant el curs 2022-2023, les qualificacions o notes varien segons la legislació que les regule.

Tots els documents d’avaluació/qualificació apareixeran a l’aplicació «Web Família». Si desitja rebre esta informació en castellà ha de sol·licitar-ho a la secretaria del centre, presentant una instància. Pot sol·licitar cita ACÍ.

Educació Infantil

L’etapa d’Infantil segueix la nova llei (LOMLOE) i el de Decret 100/2022.

Es portaran a terme dos avaluacions en cada any acadèmic:

 • A meitat curs: 10 de febrer.
 • A final de curs: 19 de juny.

El document per a reflectir l’avaluació serà un informe d’aprenentatge individualitzat.

Educació Primària

Es portaran a terme tres avaluacions en cada curs, independentment de la Llei que el regule. Com fins ara, una avaluació al final de cada trimestre.

1r, 3r i 5é de Primària segueixen la nova llei (LOMLOE i el Decret 106/2022)

 • El document trimestral consistirà en un informe d’avaluació personalitzat.
 • A final de curs, juntament amb l’informe trimestral, es portarà a terme una avaluació final, per àrees, amb la nomenclatura: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BÉ), notable (NT) o excel·lent (EX). Sense cap anotació numèrica.

2n, 4t i 6é de Primària mantenen la legislació prèvia (LOE-LOMCE) i el Decret 108/2014)

 • El document trimestral serà el document oficial d’avaluació establit pel Reial Decret 126/2014:
  • Insuficient: 1, 2, 3 ó 4.
  • Suficient: 5.
  • Bé: 6.
  • Notable: 7 ó 8.
  • Excel·lent: 9 ó 10.
  • Pot contindre observacions anotades pel professorat.

Actualmente estamos en proceso de transición entre diferentes leyes educativas. Por ese motivo, durante el curso 2022-2023, las calificaciones o notas varían según la legislació que regule cada curso.

Todos los documentos de evaluación/calificación aparecerán en la aplicación «Web Família». Si desea recibir dicha información en castellano debe solicitarlo en la secretaría del centro, presentando una instancia. Puede solicitar cita AQUÍ.

Educación Infantil

La etapa de Infantil sigue la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 100/2022.

Se llevarán a cabo dos evaluaciones en cada año académico:

 • A mitad curso: 10 de febrero.
 • A final de curso: 19 de junio.

El documento para reflejar la evaluación será un informe de aprendizaje individualizado.

Educación Primaria

Se llevarán a cabo tres evaluaciones en cada curso, independientemente de la Ley que lo regule. Como hasta ahora, una evaluación a final de cada trimestre.

1º, 3º y 5º de Primaria siguen la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 106/2022

El documento trimestral consistirá en un informe de evaluación personalizado.

A final de curso, junto con el informe trimestral, se llevará a cabo un evaluación final, por áreas, con la nomenclatura: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB). Sin ninguna anotación numérica.

2º, 4º y 6º de Primaria mantienen la legislación previa (LOE-LOMCE) y el Decreto 108/2014

 • El documento trimestral será el documento oficial de evaluación establecido por el Real Decreto 126/2014:
  • Insuficiente:1,2,3 ó 4.
  • Suficiente: 5.
  • Bien: 6.
  • Notable: 7 u 8
  • Sobresaliente: 9 ó 10.
  • Puede contener observaciones anotadas por el profesorado.

Ajudes menjador i transport escolar 2022 | Ayudas comedor y transporte escolar 2022

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2022-2023.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 8 de juny fins al 6 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2022-2023.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 8 de junio hasta el 6 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació. | Clica aquí para descargar la información.

Annexe I menjador | Anexo I comedor

Annexe I transport | Anexo I transporte