PFC: Patis coeducatius i verds

El professorat ha iniciat un Projecte de Formació en Centres sobre patis coeducatius i verds.

Al llarg del 2n trimestre rebran formació sobre igualtat i equitat de gènere, la influència dels espais i els continguts en la construcció dels estereotips, així com la remodelació dels espais del centre, les possibilitats tècniques/normatives i la importància de la comunitat educativa.

Esperem que els aprenentatges, i tot l’esforç formatiu, beneficie l’alumnat i millore l’educació del CEIP Palmerar!

Projecte Lingüístic de Centre | Proyecto Lingüístico de Centro

Ací es publica un extracte-resum del Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Per a consultar del document complet s'ha de demanar cita a la secretaria del centre (Pot fer-ho clicant ACÍ).

Aquí se publica un extracto-resumen del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Para consultar del documento completo se tiene que pedir cita a la secretaria del centro (Puede hacerlo haciendo clic AQUÍ).

Dubtes freqüents | Dudas frecuentes

Protocol per a la pluja | Protocolo para la lluvia

INFORMACIÓ BÀSICA

 • El protocol s’aplicarà els dies de pluja, o amb perill de pluja intensa.
 • L’accés al centre serà per les portes habituals.
 • Els desplaçaments dins de l’edifici es faran amb rapidesa, sense parar-se a xarrar.

ENTRADES (a les 9:00 i les 14:30 h)

 • Les portes s’obriran a l’hora establerta i es tancaran 15 minuts més tard. Durant eixe període de temps l’alumnat s’incorporarà a les diferents aules, sense que supose cap retard en el registre d’assistència.
 • Si l’alumnat d’Infantil porta paraigua se l’endurà el/la familiar acompanyant. No es guardarà al centre.
 • Si l’alumnat de Primària porta paraigua el tancarà a l’entrada, i el guardarà en la paperera de classe fins a l’eixida.

EIXIDES A MIGDIA (12:30 h)

 • Les portes del centre s’obriran 10 minuts abans, i les famílies esperaran als fills/es en les porxades.
 • L’alumnat eixirà a les porxades quan sone el timbre, acompanyat del professorat, com es porta a terme habitualment.
 • Si una família té fills en Infantil i Primària podrà usar el passadís de l’edifici per canviar de porxada sense eixir a l’aire lliure.

EIXIDES PER LA VESPRADA (16:00 h)

 • Les famílies d’Infantil i Primària recolliran als seus fill en les aules, amb el següent procediment.
 • Les portes del centre s’obriran 10 minuts abans, i les famílies esperaran als fills/es en les porxades, dins que se’ls done permís per passar.
 • Els progenitors amb més d’un fill/a al centre aniran a l’aula més menut. Allí estaran esperant tots els germans/es junts.
 • En el cas que el fill/a més menut estiga malalt en casa, o es quede al centre per realitzar una extraescolar, la família es dirigirà al aula del següent en edat.
 • Els desplaçaments en la zona de Primària es portaran a terme seguint un circuit assenyalat, de sentit únic.

INFORMACIÓN BÁSICA

 • El protocolo se aplicará los días de lluvia, o con peligro de lluvia intensa.
 • El acceso al centro será por las puertas habituales.
 • Los desplazamientos dentro del edificio se harán con rapidez, sin pararse a charlar.

ENTRADAS (a las 9:00 y a las 14:40 h)

 • Las puertas se abrirán a la hora establecida y se cerrarán 15 minutos más tarde. Durante ese periodo de tiempo el alumnado se incorporará a las diferentes aulas, sin que suponga ningún retraso en el registro de asistencia.
 • Si el alumnado de Infantil lleva paraguas se lo llevará el/la familiar acompañante. No se guardará en el centro.
 • Si el alumnado de Primaria lleva paraguas lo cerrará a la entrada y lo guardará en la papelera de clase hasta la salida.

SALIDAS A MEDIODÍA (12:30 h)

 • Las puertas del centro se abrirán 10 minutos antes, y las familias esperarán a sus hijos/as en los porches.
 • El alumnado saldrá a los porches cuando suene el timbre, acompañado del profesorado, como se realiza habitualmente.
 • Si una familia tiene hijos en Infantil y Primaria podrá usar el pasillo del edificio para cambiar de porche sin salir al aire libre.

SALIDAS POR LA TARDE (16:00 h)

 • Las familias de Infantil y Primaria recogerán a sus hijos en las aulas, con el siguiente procedimiento.
 • Las puertas del centro se abrirán 10 minutos antes, y las familias esperarán en los porches, hasta que se les dé permiso para pasar.
 • Los progenitores con más de un hijo/a irán al aula del más pequeño. Allí estarán esperando todos los hermanos/as juntos.
 • En el caso que el niño/a más pequeño esté enfermo en casa, o se quede en el centro para realizar alguna extraescolar, la familia se dirigirá al aula del siguiente en edad.
 • Los desplazamientos en la zona de Primaria ser llevaran a cabo siguiendo un circuito señalado, de sentido único.

Patis coeducatius 22-23 | Patios coeducativos 22-23

En l’àmbit educatiu, els centres escolars estan impregnats d’influències socials que condicionen les relacions entre l’alumnat. En este sentit l’espai juga un paper clau, doncs pot limitar o afavorir l’aprenentatge de diverses competències, habilitats i formes de relació social.

Els patis coeducatius no sols van a actuar trencant la perpetuació i reproducció de rols i estereotips de gènere, que impedeixen una igualtat real i efectiva, sinó que aconsegueixen una considerable reducció del nivell de conflictivitat i evidents millores en convivència, creativitat, empoderament, participació, benestar i sentit de pertinença de l’alumnat.

El següent document és la planificació de patis coeducatius per a l’etapa d’Educació Primària, per al curs 2022-2023.

En el ámbito educativo, los centros escolares están impregnados de influencias sociales que condicionan las relaciones entre el alumnado. En este sentido el espacio juega un papel clave, pues puede limitar o favorecer el aprendizaje de diversas competencias, habilidades y formas de relación social.

Los patios coeducativos no solo van a actuar rompiendo la perpetuación y reproducción de roles y estereotipos de género, que impiden una igualdad real y efectiva, sino que consiguen una considerable reducción del nivel de conflictividad y evidentes mejoras en convivencia, creatividad, empoderamiento, participación, bienestar y sentido de pertenencia del alumnado.

El siguiente documento es la planificación de patios coeducativos para la etapa de Educación Primaria, para el curso 2022-2023

ZONES-PATIS-COEDUCATIUS

Pla d’atenció a l’alumnat confinat | Plan de atención al alumnado confinado

Davant confinaments puntuals | Frente a confinamientos puntuales

En el cas de confinaments puntuals (alumnat positiu o en quarantena per contacte estret) s’aplicarà la següent estratègia.

En el caso de confinamientos puntuales (alumnado positivo o en cuarentena por contacto estrecho) se aplicará la siguiente estrategia.

Pla_actuacio_confinaments_puntuals

Davant confinaments de grups-classe sencers | Frente a confinamientos de grups-clase enteros

En el cas de confinaments de grups-classe complets s’aplicarà el Pla de Confinament aprovat pel consell escolar del centre en novembre de 2020.

En el caso de confinamientos de grupos-clase completos se aplicará el Plan de Confinamiento aprobado por el consejo escolar del centro en noviembre de 2020.

PLA-DE-CONFINAMENT

Programa Lingüístico

Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI)

⇓ Descarga AQUÍ

PEPLI CAST