PFC: Patis coeducatius i verds

El professorat ha iniciat un Projecte de Formació en Centres sobre patis coeducatius i verds.

Al llarg del 2n trimestre rebran formació sobre igualtat i equitat de gènere, la influència dels espais i els continguts en la construcció dels estereotips, així com la remodelació dels espais del centre, les possibilitats tècniques/normatives i la importància de la comunitat educativa.

Esperem que els aprenentatges, i tot l’esforç formatiu, beneficie l’alumnat i millore l’educació del CEIP Palmerar!

Projecte Lingüístic de Centre | Proyecto Lingüístico de Centro

Ací es publica un extracte-resum del Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Per a consultar del document complet s'ha de demanar cita a la secretaria del centre (Pot fer-ho clicant ACÍ).

Aquí se publica un extracto-resumen del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Para consultar del documento completo se tiene que pedir cita a la secretaria del centro (Puede hacerlo haciendo clic AQUÍ).

Dubtes freqüents | Dudas frecuentes

Patis coeducatius 22-23 | Patios coeducativos 22-23

En l’àmbit educatiu, els centres escolars estan impregnats d’influències socials que condicionen les relacions entre l’alumnat. En este sentit l’espai juga un paper clau, doncs pot limitar o afavorir l’aprenentatge de diverses competències, habilitats i formes de relació social.

Els patis coeducatius no sols van a actuar trencant la perpetuació i reproducció de rols i estereotips de gènere, que impedeixen una igualtat real i efectiva, sinó que aconsegueixen una considerable reducció del nivell de conflictivitat i evidents millores en convivència, creativitat, empoderament, participació, benestar i sentit de pertinença de l’alumnat.

El següent document és la planificació de patis coeducatius per a l’etapa d’Educació Primària, per al curs 2022-2023.

En el ámbito educativo, los centros escolares están impregnados de influencias sociales que condicionan las relaciones entre el alumnado. En este sentido el espacio juega un papel clave, pues puede limitar o favorecer el aprendizaje de diversas competencias, habilidades y formas de relación social.

Los patios coeducativos no solo van a actuar rompiendo la perpetuación y reproducción de roles y estereotipos de género, que impiden una igualdad real y efectiva, sino que consiguen una considerable reducción del nivel de conflictividad y evidentes mejoras en convivencia, creatividad, empoderamiento, participación, bienestar y sentido de pertenencia del alumnado.

El siguiente documento es la planificación de patios coeducativos para la etapa de Educación Primaria, para el curso 2022-2023

ZONES-PATIS-COEDUCATIUS

Pla d’atenció a l’alumnat confinat | Plan de atención al alumnado confinado

Davant confinaments puntuals | Frente a confinamientos puntuales

En el cas de confinaments puntuals (alumnat positiu o en quarantena per contacte estret) s’aplicarà la següent estratègia.

En el caso de confinamientos puntuales (alumnado positivo o en cuarentena por contacto estrecho) se aplicará la siguiente estrategia.

Pla_actuacio_confinaments_puntuals

Davant confinaments de grups-classe sencers | Frente a confinamientos de grups-clase enteros

En el cas de confinaments de grups-classe complets s’aplicarà el Pla de Confinament aprovat pel consell escolar del centre en novembre de 2020.

En el caso de confinamientos de grupos-clase completos se aplicará el Plan de Confinamiento aprobado por el consejo escolar del centro en noviembre de 2020.

PLA-DE-CONFINAMENT

Programa Lingüístico

Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI)

⇓ Descarga AQUÍ

PEPLI CAST