Eleccions al consell escolar 2023

Pàgina web oficial | Página web oficial

https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Presentació de candidatures | Presentación de candidaturas

Fins el / Hasta el 7/11/2023

Publicació provisional candidats/es | Publicación Provisional candidatos/as

El 9/11/2023

Reclamacions a la llista | Reclamaciones a la lista

Del 10/11/2023 al 13/11/2023

Publicació de la llista definitiva de candidats/es | Publicación de la lista definitiva de candidatos/as

Alicia
Soria Sánchez-Valdepeñas

Mare de 3r de Primària

Ana Ibáñez Brell

Mare de 2n de Primària

Ángel Gómez Marqués

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys

Juan Pueyo González

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys 

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Campanya electoral | Campaña electoral

Del 15 /11/2023 al 21/11/2023

Vot no presencial | Voto no presencial

Com funciona el sistema de vot no presencial?

Si no poden vindre a votar el 23 de novembre poden acollir-se al sistema de vot no presencial. Estes són les passes: 

 1. El divendres 17 de novembre farem arribar a les famílies la papereta de votació a través dels seus fills/es.
 2. El pare/madre/tutor-a que vulga fer ús del vot no presencial haura marcar en ELS REQUADRES de la papereta fins a un màxim de 3 candidats (per exemple fent una creu).
 3. La papereta marcada s’ha d’introduir en un PRIMER sobre en blanc, sense res escrit, i tancar-lo.
 4. El sobre que conté la papereta de votació s’ha d’introduir en un SEGON sobre, que també inclourà una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport o document acreditatiu equivalent.
 5. El SEGON sobre, una vegada tancat, s’ha de firmar per fora. La firma manuscrita ha de ser coincident amb la firma de la de la fotocopia del document d’identificació que han posat dins.
 6. Pot portar el sobre la mateixa persona que vota o una tercera persona major d’edat autoritzada, si s’aporta autorització corresponent (CLICA ACÍ PER A DESCARREGAR EL MODEL D’AUTORITZACIÓ).
 7. Es pot portar al col·legi el vot no presencial, dirigint-se la direcció del centre, fins al mateix dia de les eleccions (23 de novembre).

NOTA:

 • En consergeria hi ha paperetes de votació, models d’autorització i sobres a disposició de les persones interessades.
 • Qualsevol sobre que tinguen en casa, o que fabriquen vostés doblant paper, val, sempre que estiga en blanc.

¿Como funciona el sistema de voto no presencial?

Si no pueden venir a votar el 23 de noviembre pueden acogerse al sistema de voto no presencial. Estos son los pasos:

 1. El viernes 17 de noviembre haremos llegar a las familias la papeleta de votación a través de sus hijos.
 2. El padre/madre/tutor-a que quiera hacer uso del voto no presencial deberá marcar en LOS RECUADROS de la papeleta hasta un máximo de 3 candidatos (por ejemplo haciendo una cruz).
 3. La papeleta marcada se tiene que introducir en un PRIMER sobre en blanco, sin nada escrito, y cerrarlo.
 4. El sobre que contiene la papeleta de votación se debe introducir en un SEGUNDO sobre, que también incluirá una fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte o documento acreditativo equivalente.
 5. El SEGUNDO sobre, una vez cerrado, se tiene que firmar por fuera. La firma manuscrita debe de ser coincidente con la firma de la de la fotocopia del documento de identificación que han puesto dentro.
 6. Puede traer el sobre la misma persona que vota u otra persona mayor de edad autorizada, aportando la correspondiente autorización (HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MODELO DE AUTORIZACIÓN).
 7. Se puede traer al colegio el voto no presencial, dirigiéndose a la dirección del centro, hasta el mismo dia de las elecciones (23 de noviembre de 2023).

NOTA:

 • En conserjería hay papeletas de votación, modelos de autorización y sobres a disposición de las persona interesadas.
 • Cualquier sobre que tengan en casa, o que fabriquen ustedes doblando papel, sirve, siempre que esté en blanco.

Eleccions al consell escolar | Elecciones al consejo escolar

El 23/11/2023 en el CEIP Palmerar (en el vestíbul de l’entrada principal)

Horari de votacions del matí:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horari votacions de vesprada:

 • De 15:30 a 18:30 hResultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Horario de votaciones de mañana:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horario de votaciones de tarde:

 • De 15:30 a 18:30 h

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Persones elegides:

 • Juan Pueyo
 • Ángel Gómez
 • Ramona María Pilsaru
 • Ana Ibáñez

En reserva:

 • Alicia Soria

Material 23-24

Material Infantil 3 anys

MATERIAL-3-ANYS

Material Infantil 4 y 5 anys

A les famílies de l’alumnat de 4 i 5 anys se’ls demanarà el material en setembre, depenent d’allò que els ha sobrat del curs anterior.

A las familias del alumnado de 4 y 5 años se les pedirá en septiembre, dependiendo de lo que les ha sobrado del curso anterior.

Material Primària

Material_Primaria_23-24

Llibres del Banc de Llibres. Curs 23-24

ATENCIÓ! EL LLIBRES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT ADJUNT NO ELS HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN EL BANC DE LLIBRES (en el nostre centre són totes). ES PUBLICA A LA WEB PER OBLIGACIÓ LEGAL.

¡ATENCIÓN! LOS LIBROS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO NO LOS TIENEN QUE COMPRAR LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL BANCO DE LIBROS (en nuestro centro son todas). SE PUBLICA EN LA WEB POR OBLIGACIÓN LEGAL.

Llibres_CEIP_Palmerar_23-24

Grups 3 infantil

3 Infantil A
Tutora: Patricia

Alicia
Alma
Fabián
Gael
Hodei
Iris
Isabel
Jaime
Jimena
Jude Andrés
Lucas B.
Marco
Mia
Sebastián
Triana
Vera
Yago

3 Infantil B
Tutora: Mª José

Aday
Aina
Arianna
Aria
Atenea
Cristian Andrés
Elena
Laia
Lucas M.
Nacho
Olivia
Ona
Pol
Raúl
Rayco
Sara
Thiago

ENTRADES 3 INFANTIL A

Dilluns 11 (9:10h)
Alma
Hodei
Gael
Sebastian
Mia

Dimarts 12 (9:10h)
Iris
Jude Andrés
Jimena
Fabián
Jaime

Dimecres 13 (9:10h)
Alicia
Triana
Nerea
Lucas B.
Marco

Dijous 14 (9:10h)
Vera
Yago
Isabel

ENTRADES 3 INFANTIL B

Dilluns 11 (9:10h)
Aina
Laia
Arianna
Sara
Aday

Dimarts 12 (9:10h)
Atenea
Pol
Rayco
Nacho
Raúl

Dimecres 13 (9:10h)
Arya
Elena
Lucas M.
Thiago
Ona

Dijous 14 (9:10h)
Cristian
Olivia

Matrícula 2023

Des del dia 14 fins al 30 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 5 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 14 hasta el 30 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 5 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Acció mediambiental: Guix de la Vergonya

La nostra escola ha participat en esta acció mediambiental denominada «Guix de la Vergonya», proposada per la xarxa de centres per a la sostenibilitat de Castelló, de la què forma part el CEIP Palmerar.

L’objectiu és donar visibilitat a un residu molt contaminant que, malauradament, ens trobem entre peus contínuament.

Ajudes menjador i transport escolar 2023-2024 | Ayudas comedor y transporte escolar 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes menjador). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas comedor)

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes transport). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas transporte)

Annex I menjador | Anexo I comedor

Annex I transport | Anexo I transporte

Altes Temperatures 2023 | Altas temperaturas 2023

Des de la Direcció General de Centres Docents, s’ha remés informació sobre el Programa de Prevenció i Atenció als problemes de salut derivats de les Altes Temperatures en la Comunitat Valenciana 2023. S’indiquen els següents consells per a les famílies i tutors:

• Utilitzar roba preferiblement de teixits naturals, com el cotó, holgada, de colors clars i que deixe transpirar. Dur una gorra.
• Junt l’esmorzar, és convenient que duguen una botella d’aigua perquè puguen ingerir suficient líquid.

Per a més informació sobre mesures preventives poden consultar la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: (CLICA sobre el text).

Davant la possible alerta per episodis de temperatures altes o extremes es traslladarà a la comunitat educativa la informació que arribe al centre.

Desde la Dirección General de Centros Docentes, se ha remitido información sobre del Programa de Prevención y Atención a los problemas de salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana 2023. Se indican los siguientes consejos para las familias y tutores:

• Utilizar ropa preferiblemente de tejidos naturales, como el algodón, holgada, de colores claros y que deje transpirar. Llevar una gorra.
• Junto el almuerzo, es conveniente que lleven una botella de agua para que puedan ingerir suficiente líquido.

Para más información sobre medidas preventivas se mantiene la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (HAZ CLIC sobre el texto).

Ante la posible alerta por episodios de temperaturas altas o extremas se trasladará a la comunidad educativa la información que llegue al centro.

prediccio_estacional_T2m_Valencia_es

20220620_Triptico_medidas_preventivas_Cast_Val