Patis coeducatius 22-23 | Patios coeducativos 22-23

En l’àmbit educatiu, els centres escolars estan impregnats d’influències socials que condicionen les relacions entre l’alumnat. En este sentit l’espai juga un paper clau, doncs pot limitar o afavorir l’aprenentatge de diverses competències, habilitats i formes de relació social.

Els patis coeducatius no sols van a actuar trencant la perpetuació i reproducció de rols i estereotips de gènere, que impedeixen una igualtat real i efectiva, sinó que aconsegueixen una considerable reducció del nivell de conflictivitat i evidents millores en convivència, creativitat, empoderament, participació, benestar i sentit de pertinença de l’alumnat.

El següent document és la planificació de patis coeducatius per a l’etapa d’Educació Primària, per al curs 2022-2023.

En el ámbito educativo, los centros escolares están impregnados de influencias sociales que condicionan las relaciones entre el alumnado. En este sentido el espacio juega un papel clave, pues puede limitar o favorecer el aprendizaje de diversas competencias, habilidades y formas de relación social.

Los patios coeducativos no solo van a actuar rompiendo la perpetuación y reproducción de roles y estereotipos de género, que impiden una igualdad real y efectiva, sino que consiguen una considerable reducción del nivel de conflictividad y evidentes mejoras en convivencia, creatividad, empoderamiento, participación, bienestar y sentido de pertenencia del alumnado.

El siguiente documento es la planificación de patios coeducativos para la etapa de Educación Primaria, para el curso 2022-2023

ZONES-PATIS-COEDUCATIUS

Benvinguda al curs 2022-2023!

Estimades famílies,

El claustre de professorat del CEIP Palmerar els dona la benvinguda al nou curs escolar. Els recordem que l’inici de les classes serà el dilluns 12 de setembre, a les 9:00 h.

L’alumnat d’Infantil 3 anys entra de manera escalonada, conforme les instruccions enviades.

Tota la informació relativa al material escolar, i els llistats d’alumnat per classes, la trobaran al web del centre, en l’apartat secretaria: https://portal.edu.gva.es/ceippalmerar/secretaria/

—–

El claustro de profesorado del CEIP Palmerar les da la bienvenida al nuevo curso escolar. Les recordamos que el inicio de las clases será el lunes 12 de septiembre, a las 9:00 h.

El alumnado de Infantil 3 años entrará de manera escalonada a lo largo varios días, conforme las instrucciones enviadas a sus familias.

Toda la información relativa al material escolar, y los listados de alumnado por clases, la encontrarán en el web del centro, en el apartado secretaria: https://portal.edu.gva.es/ceippalmerar/secretaria/

Salutacions,

Els/les mestres

Centre tancat per vacances! | ¡Centro cerrado por vacaciones!

El centre romandrà tancat entre l’1 i el 31 d’agost per vacances. Només estarà disponible el servei extraescolar de l'»Escola d’estiu» que ofereix l’AMPA a les persones inscrites.

L’1 de setembre es tornarà a obrir la secretaria i l’atenció al públic.

Recordem que l’inici de les classes, per al curs 22-23, serà el dilluns 12 de setembre. Per a tots els cursos excepte l’alumnat nou de 3 anys, que té entrada escalonada.

Bon estiu!

El centro permanecerá cerrado entre el 1 y el 31 de agosto por vacaciones. Solo estará disponible el servicio extraescolar de la «Escola d’estiu», que oferix l’AMPA a les persones inscrites.

El 1 de septiembre se reabrirá de nuevo el centro y la atención al público.

Recordamos que el inicio de las clases, para el curso 22-23, será el lunes 12 de septiembre. Para todos los cursos excepto el alumnado nuevo de 3 años, que tiene entrada escalonada.

¡Buen verano!

Ajudes menjador i transport escolar 2022 | Ayudas comedor y transporte escolar 2022

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2022-2023.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 8 de juny fins al 6 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2022-2023.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 8 de junio hasta el 6 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació. | Clica aquí para descargar la información.

Annexe I menjador | Anexo I comedor

Annexe I transport | Anexo I transporte

Matrícula 2022

Des del dia 3 fins al 21 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 6 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 3 hasta el 21 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 6 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Animació lectora | Animación lectora

Gràcies a la subvenció que el centre rep per participar en el Programa de Dinamització de Biblioteques, tot l’alumnat del centre ha pogut gaudir d’una activitat de conta contes. Hem escoltat històries de Felip Kervarec i ens ha encantat!

Gracias a la subvención que el centro recibe por participar en el Programa de Dinamización de Bibliotecas, todo el alumnado del centro ha podido disfrutar de una actividad de cuenta cuentos. ¡Hemos escuchado historias de Felip Kervarec y nos ha encantado!

Màgia! | ¡Magia!

Des del menjador escolar s’ha portat a terme un espectacle de màgia sostenible per a conscienciar al nostre alumnat de la importància de cuidar i respectar el medi ambient.

Desde el comedor escolar se ha llevado a cabo un espectáculo de magia sostenible para concienciar a nuestro alumnado de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.

Setmana de la Prevenció | Semana de la Prevención

El divendres 13 de maig el CEIP Palmerar participarà en la «Semana de la Prevención» que porta terme el Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Es portaran a terme xarrades formatives, activitats en la casa de la prevenció, visita del vehicles d’emergències i treball amb gossos de rescat.

Així mateix, la televisió Valenciana À Punt, vindra al centre a donar cobertura informativa.

El viernes 13 de mayo el CEIP Palmerar participará en la «Semana de la Prevención» que lleva a cabo el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Se llevaran a cabo charlas formativas, actividades en la casa de la prevención, visita de vehículos de emergencias y trabajo con perros de rescate.

Así mismo, la televisión valenciana À punt vendrá al centro a dar cobertura informativa.

Nova normativa ús mascaretes | Nueva normativa uso mascarillas

INFORMACIÓ BÀSICA

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres.

Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar
les màscares en el transport escolar
.

Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).

És necessari l’ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.

És recomanable l’ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

INFORMACIÓN BÁSICA

El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio con carácter general en todos los espacios del centro educativo tanto para el alumnado como para el profesorado y personal no docente de los centros.

Todas las personas mayores de 6 años, no incluidas en los supuestos de excepción, deberán usar las mascarillas en el transporte escolar.

Tanto las personas positivas para COVID-19 como sus contactos estrechos, en los 10 días siguientes al inicio de los síntomas o al diagnóstico en los casos asintomáticos, deberá llevar mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14386).

Es necesario el uso de mascarilla como medida de protección en personas trabajadoras con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 (mayores de 60 años, inmunodeprimidas intrínsecas o extrínsecas y embarazadas), en aquellas situaciones en las
que se tenga contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 m.

Es recomendable el uso de mascarilla, en aquellos espacios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y la ventilación no esté garantizada.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA | DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Carta_us_mascareta_val-cas

Inscripció menjador JUNY 2022 | Inscripción comedor JUNIO 2022

El formulari d’inscripció romandrà obert fins el diumenge 8 de maig a les 23:59 h. Per a qualsevol dubte o incidència s’han de dirigir a la encarregada del servei: María Herrero (m.herrerochicharro2@edu.gva.es).

El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 8 de mayo a las 23:59 h. Para cualquier duda o incidencia se tendrán que dirigir a la encargada del servicio: María Herrero (m.herrerochicharro2@edu.gva.es).

S'ha acabat el termini per a inscriure alumnat al servei de menjador escolar per al mes de SETEMBRE. Per a qualsevol incidència contacte amb la encarregada del servei. Les dades de contacte estan a la pàgina web. ----- Se ha acabado el plazo para incribir alumnado al servicio de comedor escolar para el mes de SEPTIEMBRE. Para cualquier duda contacte con la encargada del servicio. Los datos de contacto estan en la página web.