Reunió 157 | 22/3/2023

 • Aprovació del Pla per al foment de la lectura.
 • Aprovació de la proposta de modificació de l’horari escolar.

 • Aprobación del Plan para el fomento de la lectura.
 • Aprobación de la propuesta de modificación del horario escolar.

Reunió 155 | 17/11/2022

 • Assignació de la persona que fomente mesures per a la igualtat.
 • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2022-2023.
 • Asignación de la persona que fomente medidas para la igualdad.
 • Aprovación del Programa de comedor para el curso 2022-2023.

Reunió 156 | 26/1/2023

 • Aprovació del compte anual 2022.
 • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
 • Aprovació del Pla Digital de Centre.
 • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
 • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
 • Aprobación del presupuesto para el año 2023
 • Aprobación del Pla Digital de Centro.
 • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

Reunió 153 | 21/10/2022

 • Aprovació de l’activitat «Halloween» que organitza l’AMPA.
 • Aprovació del traspàs de fons de remanent de menjador al compte del centre.
 • Aprovación de la activitat «Halloween» que organiza el AMPA.
 • Aprovación del traspaso de fondo de remanente de comedor a la cuenta del centro.

Reunió 151 | 5/07/2022

 • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
 • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
 • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
 • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
 • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
 • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
 • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
 • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
 • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
 • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
 • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
 • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.

Reunió 149 | 19/05/2022

 • Aprovació de les actes 145, 146, 147 i 148.
 • Aprovació de noves activitats complementàries no contemplades en la PGA.
 • Elecció de l’horari escolar de 9 a 17 h per al pròxim curs, entre les diferents possibilitats que ofereix la Resolució de 28 de febrer de 2022, en relació a l’hora d’inici i finalització de la jornada.
 • Aprovació de la sol·licitud d’ús de les instal·lacions per part de l’AMPA per al divendres 17 de juny de 2022.
 • Aprobación de las actas 145, 146, 147 y 148.
 • Aprobación de nuevas actividades complementarias no contempladas en la PGA.
 • Elección del horario escolar de 9 a 17 h para el próximo curso, entre las diferentes posibilidades que ofrece la Resolución de 28 de febrero de 2022, en relación a la hora de inicio y finalización de la jornada.
 • Aprobación de la solicitud de uso de las instalaciones por parte del AMPA para el viernes 17 de junio de 2022.

Reunió 146 | 28/02/2022

 • Canvi de la direcció del menjador mentre el director del centre no estiga traballant en el col·legi.
 • Cambio de la dirección de comedor mientras el director del centro no esté trabajando en el colegio.

Reunió 145 | 27/01/2022

 • Aprovació de les actes de les reunions 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144.
 • Aprovació del Compte Anual de Gestió 2021.
 • Aprovació del pressupost econòmic per a 2022.

 • Aprobación de las actas de las reuniones 136, 137, 138, 139, 10, 141, 142, 143, 144.
 • Aprobación de la Cuenta Anual de Gestión 2021.
 • Aprobación del presupuesto económico para 2022.

Reunió 144 | 14/12/2021

 • S’aprova quina empresa, dels pressupostos presentats, portará a terme la instal·lació de la màquina d‘aire condicionat aprovada en la reunió 140.

 • Se aprueba qué empresa, de los presupuestos presentados, llevará a cabo la instalación de la máquina de aire acondicionado aprobada en la reunión 140.

Reunió 142 | 25/11/2021

 • No es prenen acords. Es constitueix nou consell escolar resultat de les eleccions, i s’assignen els/les membres a les diferents comissions.
 • No se establecen acuerdos. Se constituye el nuevo consejo escolar resultado de las elecciones, y se asignan los/las miembros a las diferentes comisiones.

Reunió 140 | 28/10/2021

 • Aprovació de l’acta 139.
 • Modificació de l’assignació a les diferents partides pressupostàries per a pagar actuacions de manteniment/millora en els edificis.
 • Instal·lació d’una màquina d’aire condicionat a la sala del professorat i regularització de la instal·lació elèctrica de la màquina d’aire de l’aula d’informàtica.
 • Obertura d’una porta per a vianants en el pati de Primària.
 • Disseny i creació d’espais verds i que fomenten la coeducació.
 • Col·locació d’una zona d’ombra al pati de Primària.
 • Creació d’un mural, pintat coordinadament entre l’alumnat i un pintor, a una façana dels edificis.
 • Aprovació del Pla per al Foment de la Lectura.
 • Aprovació del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM).
 • Aprovació de la Programació General Anual (PGA).
 • Aprobación del acta 139.
 • Modificación de la asignación a las diferentes partidas presupuestarias para pagar actuaciones de mantenimiento/mejora en los edificios.
 • Instalación de una máquina de aire acondicionado a la sala del profesorado y regularización de la instalación eléctrica de la máquina de aire del aula de informática.
 • Apertura de una puerta peatonals en el patio de Primaria.
 • Diseño y creación de espacios verdes y que fomentan la coeducación.
 • Colocación de una zona de sombra al patio de Primaria.
 • Creación de un mural, pintado coordinadamente entre el alumnado y un pintor, a una fachada de los edificios.
 • Aprobación del Plan para el Fomento de la Lectura.
 • Aprobación del Plan de Actuación para la Mejora (PAM).
 • Aprobación de la Programación General Anual (PGA).

Reunió 138 | 26/07/2021

 • Instal·lació de gespa artificial en una part dels patis de les aules d’Infantil (corralets).
 • Elecció de l’empresa per a la instal·lació de la gespa.
 • Instal·lació de la retolació «CEIP Palmerar» en la façana.
 • Instalación de césped artificial en una parte de los patios de las aulas de Infantil (corralets).
 • Elección de la empresa para la instalación del césped.
 • Instalación de la rotulación «CEIP Palmerar» en la fachada.