Reunió 157 | 22/3/2023

 • Aprovació del Pla per al foment de la lectura.
 • Aprovació de la proposta de modificació de l’horari escolar.

 • Aprobación del Plan para el fomento de la lectura.
 • Aprobación de la propuesta de modificación del horario escolar.

Reunió 155 | 17/11/2022

 • Assignació de la persona que fomente mesures per a la igualtat.
 • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2022-2023.
 • Asignación de la persona que fomente medidas para la igualdad.
 • Aprovación del Programa de comedor para el curso 2022-2023.

Reunió 156 | 26/1/2023

 • Aprovació del compte anual 2022.
 • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
 • Aprovació del Pla Digital de Centre.
 • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
 • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
 • Aprobación del presupuesto para el año 2023
 • Aprobación del Pla Digital de Centro.
 • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

Reunió 153 | 21/10/2022

 • Aprovació de l’activitat «Halloween» que organitza l’AMPA.
 • Aprovació del traspàs de fons de remanent de menjador al compte del centre.
 • Aprovación de la activitat «Halloween» que organiza el AMPA.
 • Aprovación del traspaso de fondo de remanente de comedor a la cuenta del centro.

Reunió 151 | 5/07/2022

 • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
 • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
 • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
 • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
 • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
 • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
 • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
 • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
 • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
 • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
 • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
 • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.

Ajudes menjador i transport escolar 2022 | Ayudas comedor y transporte escolar 2022

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2022-2023.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 8 de juny fins al 6 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2022-2023.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 8 de junio hasta el 6 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació. | Clica aquí para descargar la información.

Annexe I menjador | Anexo I comedor

Annexe I transport | Anexo I transporte

Matrícula 2022

Des del dia 3 fins al 21 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 6 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 3 hasta el 21 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 6 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Animació lectora | Animación lectora

Gràcies a la subvenció que el centre rep per participar en el Programa de Dinamització de Biblioteques, tot l’alumnat del centre ha pogut gaudir d’una activitat de conta contes. Hem escoltat històries de Felip Kervarec i ens ha encantat!

Gracias a la subvención que el centro recibe por participar en el Programa de Dinamización de Bibliotecas, todo el alumnado del centro ha podido disfrutar de una actividad de cuenta cuentos. ¡Hemos escuchado historias de Felip Kervarec y nos ha encantado!

Màgia! | ¡Magia!

Des del menjador escolar s’ha portat a terme un espectacle de màgia sostenible per a conscienciar al nostre alumnat de la importància de cuidar i respectar el medi ambient.

Desde el comedor escolar se ha llevado a cabo un espectáculo de magia sostenible para concienciar a nuestro alumnado de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.

Carnestoltes

La setmana del 21 al 25 de febrer s’ha celebrat Carnestoltes al CEIP Palmerar. Aquest curs s’ha treballat, com a contingut transversal dins d’aquesta festivitat, la sensibilització al voltant de la contaminació als nostres mars i oceans, així com la importància de reciclar.

L’alumnat del centre ha elaborat manualitats d’animals marins amb material reciclat. Amb aquestes, s’ha decorat el hall del col·legi.

Ha estat una temàtica molt interessant, amb la qual l’alumnat ha aprés moltíssimes coses al voltant dels plàstics als nostres mars i oceans.

La semana del 21 al 25 de febrero se ha celebrado Carnestoltes en el CEIP Palmerar. Este curso se ha trabajado, como contenido transversal dentro de esta festividad, la sensibilización alrededor de la contaminación en nuestros mares y océanos, así como la importancia de reciclar.

El alumnado del centro ha elaborado manualidades de animales marinos con material reciclado. Con estas, se ha decorado el hall del colegio.

Ha sido una temática muy interesante, con la cual el alumnado ha aprendido muchísimas cosas alrededor de los plásticos en nuestros mares y océanos.

Llistats definitius ajudes menjador | Listados definitivos ayudas comedor

Al següent enllaç estan els llistats DEFINITIUS de les puntuacions obtingudes per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2021-2022, que van presentar la sol·licitud en període EXTRAORDINARI. També estan els llistats de les persones no beneficiàries.

En el siguiente enlace están publicados los listados DEFINITIVOS de las puntuaciones obtenidas por las personas solicitantes de las ayudas asistenciales del comedor escolar para el curso 2021-2022, que presentaron la solicitud en periodo EXTRAORDINARIO. También están los listados de personas no beneficiaries.

Llistats de persones beneficiàries / Listados de personas beneficiarias

Llistats de persones NO beneficiàries / Listados de personas NO beneficiarias