Material 23-24

Material Infantil 3 anys

MATERIAL-3-ANYS

Material Infantil 4 y 5 anys

A les famílies de l’alumnat de 4 i 5 anys se’ls demanarà el material en setembre, depenent d’allò que els ha sobrat del curs anterior.

A las familias del alumnado de 4 y 5 años se les pedirá en septiembre, dependiendo de lo que les ha sobrado del curso anterior.

Material Primària

Material_Primaria_23-24

Grups 3 infantil

3 Infantil A
Tutora: Patricia

Alicia
Alma
Fabián
Gael
Hodei
Iris
Isabel
Jaime
Jimena
Jude Andrés
Lucas B.
Marco
Mia
Sebastián
Triana
Vera
Yago

3 Infantil B
Tutora: Mª José

Aday
Aina
Arianna
Aria
Atenea
Cristian Andrés
Elena
Laia
Lucas M.
Nacho
Olivia
Ona
Pol
Raúl
Rayco
Sara
Thiago

ENTRADES 3 INFANTIL A

Dilluns 11 (9:10h)
Alma
Hodei
Gael
Sebastian
Mia

Dimarts 12 (9:10h)
Iris
Jude Andrés
Jimena
Fabián
Jaime

Dimecres 13 (9:10h)
Alicia
Triana
Nerea
Lucas B.
Marco

Dijous 14 (9:10h)
Vera
Yago
Isabel

ENTRADES 3 INFANTIL B

Dilluns 11 (9:10h)
Aina
Laia
Arianna
Sara
Aday

Dimarts 12 (9:10h)
Atenea
Pol
Rayco
Nacho
Raúl

Dimecres 13 (9:10h)
Arya
Elena
Lucas M.
Thiago
Ona

Dijous 14 (9:10h)
Cristian
Olivia

Matrícula 2023

Des del dia 14 fins al 30 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 5 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 14 hasta el 30 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 5 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Ajudes menjador i transport escolar 2023-2024 | Ayudas comedor y transporte escolar 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes menjador). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas comedor)

Clica ací per a descarregar la informació (Ajudes transport). | Clica aquí para descargar la información (Ayudas transporte)

Annex I menjador | Anexo I comedor

Annex I transport | Anexo I transporte

Reunió 157 | 22/3/2023

 • Aprovació del Pla per al foment de la lectura.
 • Aprovació de la proposta de modificació de l’horari escolar.

 • Aprobación del Plan para el fomento de la lectura.
 • Aprobación de la propuesta de modificación del horario escolar.

Reunió 155 | 17/11/2022

 • Assignació de la persona que fomente mesures per a la igualtat.
 • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2022-2023.
 • Asignación de la persona que fomente medidas para la igualdad.
 • Aprovación del Programa de comedor para el curso 2022-2023.

Reunió 156 | 26/1/2023

 • Aprovació del compte anual 2022.
 • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
 • Aprovació del Pla Digital de Centre.
 • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
 • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
 • Aprobación del presupuesto para el año 2023
 • Aprobación del Pla Digital de Centro.
 • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

Reunió 153 | 21/10/2022

 • Aprovació de l’activitat «Halloween» que organitza l’AMPA.
 • Aprovació del traspàs de fons de remanent de menjador al compte del centre.
 • Aprovación de la activitat «Halloween» que organiza el AMPA.
 • Aprovación del traspaso de fondo de remanente de comedor a la cuenta del centro.

Reunió 151 | 5/07/2022

 • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
 • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
 • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
 • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
 • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
 • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
 • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
 • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
 • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
 • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
 • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
 • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.

Ajudes menjador i transport escolar 2022 | Ayudas comedor y transporte escolar 2022

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2022-2023.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 8 de juny fins al 6 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2022-2023.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 8 de junio hasta el 6 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació. | Clica aquí para descargar la información.

Annexe I menjador | Anexo I comedor

Annexe I transport | Anexo I transporte

Matrícula 2022

Des del dia 3 fins al 21 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 6 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 3 hasta el 21 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 6 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio