Reunió 156 | 26/1/2023

  • Aprovació del compte anual 2022.
  • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
  • Aprovació del Pla Digital de Centre.
  • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
  • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
  • Aprobación del presupuesto para el año 2023
  • Aprobación del Pla Digital de Centro.
  • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.