Nova normativa ús mascaretes | Nueva normativa uso mascarillas

INFORMACIÓ BÀSICA

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres.

Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar
les màscares en el transport escolar
.

Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).

És necessari l’ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.

És recomanable l’ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

INFORMACIÓN BÁSICA

El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio con carácter general en todos los espacios del centro educativo tanto para el alumnado como para el profesorado y personal no docente de los centros.

Todas las personas mayores de 6 años, no incluidas en los supuestos de excepción, deberán usar las mascarillas en el transporte escolar.

Tanto las personas positivas para COVID-19 como sus contactos estrechos, en los 10 días siguientes al inicio de los síntomas o al diagnóstico en los casos asintomáticos, deberá llevar mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14386).

Es necesario el uso de mascarilla como medida de protección en personas trabajadoras con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 (mayores de 60 años, inmunodeprimidas intrínsecas o extrínsecas y embarazadas), en aquellas situaciones en las
que se tenga contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 m.

Es recomendable el uso de mascarilla, en aquellos espacios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y la ventilación no esté garantizada.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA | DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Carta_us_mascareta_val-cas