FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

CURS 2021-2022
La formalització de matrícula es realitzarà de l'1 al 16 de juliol de 2021.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A LA MATRÍCULA

NOTA: Si es tracta d'un alumne/a procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior que en cas de no convivència dels progenitors haurà d'estar signat pels dos.

ALTRA DOCUMENTACIÓ ( OPCIONAL)