Educació primària

https://portal.edu.gva.es/46031349/docencia-online-covid-19/

L’educació primària té com a finalitat facilitar als alumnes/as els aprenentatges de l’expressió i comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, i l’hàbit de convivència així com els d’estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, amb la finalitat de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes/as i de preparar-los per a cursar amb aprofitament l’ESO.

L’acció educativa en aquesta etapa procurarà la integració de les diferents experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als seus ritmes de treball.

L’ensenyament bàsic és obligatòria i gratuïta.

El caràcter continu de l’avaluació tindrà com a fi detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, analitzar les seues causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatges, interessos i motivacions de l’alumnat.