Confirmació de la matrícula

Termini de confirmació de la matrícula si s’ha obtingut l’adjudicació d’una plaça escolar per al curs 2022-2023:

  • Entre el 3 i el 21 de juny de forma telemàtica.

Per a realitzar correctament la matriculació de forma telemàtica s’ha adjuntar tots el documents en la aplicació per a justificar els apartats valorats en la adjudicació de la plaça escolar. El dossier de fitxes de dades personals del centre degudament emplenat i el document de sol·licitud d’accés a Web família es poden adjuntar en l’apartat «Altres» o es poden entregar més endavant de manera presencial en el centre.

En el cas de l’alumnat ja matriculat en un altre centre la baixa del centre de procedència s’entregarà a partir del 23 de juny de forma presencial o per correu electrónic a la següent adreça: 46031349.secretaria@edu.gva.es

  • Entre el 22 de juny i el 6 de juliol de forma presencial.

Per a realitzar correctament la matriculació de forma presencial s’haurà de presentar:

  • Còpia impresa de la sol·licitud presentada.
  • Original i fotocòpia dels documents d’identitat de l’alumnat i els seus tutors legals i del llibre de família o partida de naixement.
  • Justificants de totes les circumstàncies personals i familiars al·legades en realitzar la sol·licitud: domicili, condició de família nombrosa o monoparental, discapacitat o altres circumstàncies recollides en el normativa vigent.
  • Fotocòpia de la targeta SIP o equivalent.
  • Dossier de fitxes de dades personals propi del centre degudament emplenat.
  • Document de sol·licitud d’accés a Web família.
  • 3 fotografies grandària carnet de l’alumnat.
  • Certificat de baixa del centre de procedència.
DOSSIER INFANTIL
DOSSIER 1R,2N,3R, 4T PRIMÀRIA
DOSSIER 5È,6È PRIMÀRIA
SOL·LICITUD ACCÉS WEB FAMÍLIA