Projecte Educatiu del Centre

 

El Projecte Educatiu del Centre s’unisc document-marc que expressa els desitjos i intencions de la Comunitat Educativa respecte als principis educatius, organitzatius i normatius, en el qual s’inspiren els altres projectes del Centro.la legislació escolar actual possibilita un cert grau d’autonomia i autogovern en els centres educatius, la qual cosa es plasma en uns objectius i metes, realitzant en primer lloc una anàlisi de l’entorn escolar en el qual es troba el Centre, dotant-nos d’uns trets d’identitat propis, que ho fan diferent de qualsevol altre col·legi.

Es pretén en definitiva que el projecte, no tinga un caràcter formal, sinó que servisca per a millorar la qualitat de l’ensenyament i tranquil reflectit en ell, el nostre tret d’identitat com a Centre Escolar.

El nostre Centre es defineix com a pluralista, tolerant i respectuós con totes les tendències culturals, ideològiques i religioses, con la finalitat que els alumnes progressivament formen els seus propis criteris, respectant con la nostra acció educadora la seua evolució i maduresa. Els pares, trien per als seus fills l’opció ideològica que consideren més adequada.

La metodologia del nostre Centre s’integradora, ja que no es tracta d’aconseguir una uniformitat, al contrarie, tenint en compte que l’important li ho aprenentatge, es probable que una major diversitat metodològica corresponguen majors possibilitats d’aprenentatge.

L’alumne siga l’autèntic protagonista de l’aprenentatge

Cada alumne presenta un ritme maduratiu i d’aprenentatge diferent, por això, el Centre intentarà desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i una actitud participativa, dins de la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, donant importància tant a la formació humana com l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.

Igualtat d’oportunitats

El principi d’igualtat d’oportunitats suposa que tots i cadascun dels alumnes que acudeixen al mateix centre tinguen l’orientació necessària, por parteix dels educadores, per a créixer i madurar segons les seues capacitats per a aprendre. Es dir, aquest principi exigeix garantir a tots els alumnes d’un grup classe les mateixes possibilitats de ser ells mateixos, diferents entre si, de manera que cadascun puga prosseguir el seu procés formatiu, segons les seues aptituds i els seus interessos. Exigeix la garantia de rebre una atenció educativa adequada a la seua peculiaritat.

Una escola activa

Volem aconseguir una escola activa, fonamentant la investigació i experimentació, desenvolupant tasques educatives que potencien la participació activa de l’alumnat i que supose una preparació real per a la seua incorporació a la convivència comunitària.

Formem valores

Pretenem formar al nostre alumnat en un conjunt de valores i fomentar en ells l’assoliment d’actituds que les ajuden a formar part i ser membres actius d’una societat democràtica. La nostra escola s’imposa formar alumnat crític con la realitat que li toque viure, donant els mitjans necessaris perquè lleguen a tindre un pensament lliure i no manipulable.

Els aspectes que es consideren bàsics i de màxima importància en el treball diari a l’aula per a aconseguir-lo, somie els següents:

  • Respecte
  • Igualtat
  • Atenció a la diversitat
  • Solidaritat
  • Resolució de conflictes

Projecte educatiu (castellà)Projecte educatiu (valencià)