Confirmació de la matrícula

Termini de confirmació de la matrícula si s’ha obtingut l’adjudicació d’una plaça escolar per al curs 2022-2023:

 • entre el 3 i el 21 de juny de forma telemàtica;
 • entre el 22 de juny i el 6 de juliol de forma presencial.

Per a realitzar correctament la matriculació s’haurà de presentar:

 • Còpia impresa de la sol·licitud presentada.
 • Original i fotocòpia dels documents d’identitat de l’alumnat i els seus tutors legals i del llibre de família o partida de naixement.
 • Justificants de totes les circumstàncies personals i familiars al·legades en realitzar la sol·licitud: domicili, condició de família nombrosa o monoparental, discapacitat o altres circumstàncies recollides en el normativa vigent.
 • Fotocòpia de la targeta SIP o equivalent.
 • Certificat de Salut Escolar ( per a l’alumnat que s’incorpora al primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil, al primer nivell d’Educació Primària o que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu espanyol).
 • Dossier de fitxes de dades personals propi del centre degudament emplenat.
 • Document de sol·licitud d’accés Web família.
 • 3 fotografies grandària carnet de l’alumnat.
 • Certificat de baixa del centre de procedència.
DOSSIER INFANTIL
DOSSIER 1R,2N,3R, 4T PRIMÀRIA
DOSSIER 5È,6È PRIMÀRIA
SOL·LICITUD ACCÉS WEB FAMÍLIA