Projecte Educatiu

El Projecte educatiu de centre és el document referent de la nostra escola, on expressem les necessitats i plantegem les prioritats de manera singular.

El contingut del projecte reflecteix el compromís de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del nostre context, tenint en compte les característiques de l’alumnat, i de l’entorn social i cultural del centre.

Continguts del projecte educatiu del centre.

1. Objectius i prioritats d’actuació, d’acord amb la identitat del centre.

2. Característiques de l’entorn social i cultural del centre.

3. Linies i criteris bàsics per a l’orientació i establiment de mesures a mitjà i llarg termini.

4. Concreció curricular.

Continguts primer cicle d'Educació Infantil.

http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3829.pdf

Currículo segon cicle d'Educació Infantil.

http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf

Ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació Infantil.

https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf

5. Projecte lingüístic del centre.

6. Plans i programes.

Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular.

Pla per al foment de la lectura.

Pla d’igualtat i convivència.

Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa.

Pla d’acció tutorial.

Transició entre nivells, etapes i modalitats d’escolarització.

Pla específic d’organització de la jornada escolar.

Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del projecte educatiu.

Projecte educatiu del menjador escolar.

Altres projectes i programes desenvolupats pel centre.