Formació de catàleg àmbit TIC

Les línies estratègiques d’actuació seran definides per la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional a través de la Subdirecció General de Formació del Professorat i gestionades pels serveis adscrits en aquesta Subdirecció General. Les línies estratègiques, a més de donar continuïtat a les iniciades en cursos anteriors, donaran cabuda a noves tendències i concrecions dins del sistema educatiu i, per tant,  constituiran el Pla anual de formació (PAF) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Concreció del Pla anual de formació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2019-2020

El Pla anual de formació de la Conselleria es concretarà durant el curs 2019-2020 amb una oferta general per a tot el professorat de la Comunitat Valenciana que serà desenvolupada tant amb activitats centrals com amb activitats oferides als diferents CEFIRE de forma coordinada:

4. Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

a) Curs: Robòtica educativa
b) Curs: Pensament computacional a l’aula amb Scratch
c) Jornada: TIC i educació
d) Curs: Kit d’administració docent de centre i d’aula
e) Curs: Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial
f) Curs: Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà
g) Curs: PORTAL.EDU: allotjament de l’espai web de centre i blog docent
h) Curs: Formació inicial per a la coordinació TIC
i) Curs: Gestió de centre: ITACA
j) Curs: Multimèdia
k) Curs: Ciberconvivència i ús responsable d’Internet
l) Curs: Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l’aula