Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2019-2020

S’estableix el Pla anual de formació permanent del professorat al que s’hauran d’ajustar les actuacions de formació permanent del professorat durant el curs acadèmic 2019-2020.
Se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado al que se tendrán que ajustar las actuaciones de formación permanente del profesorado durante el curso académico 2019-2020.