Estades formatives en empresa 2022

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en ensenyaments artístics professionals i esportius, en empreses, organitzacions o institucions situades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l’any 2022.

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/09/pdf/2022_948.pdf