Obrim l’aula a Europa amb e-Twinning

Conèixer la relació entre e-Twinning i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en la resolució de problemes i l’aprenentatge col·laboratiu.

Aprendre a utilitzar la plataforma d’e-Twinning Live com a xarxa social entre docents i les seues possibilitats a nivell de desenvolupament professional.

Saber gestionar la recerca de socis i el treball per a la realització d’un projecte e-Twinning.

Conéixer i gestionar el Twinspace com a espai de treball entre docents.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8584502

Auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional pera l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estran-geres per al curs 2020/2021. … Read more