Obrim l’aula a Europa amb e-Twinning

Conèixer la relació entre e-Twinning i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en la resolució de problemes i l’aprenentatge col·laboratiu.

Aprendre a utilitzar la plataforma d’e-Twinning Live com a xarxa social entre docents i les seues possibilitats a nivell de desenvolupament professional.

Saber gestionar la recerca de socis i el treball per a la realització d’un projecte e-Twinning.

Conéixer i gestionar el Twinspace com a espai de treball entre docents.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8584502