Auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021

Resultado de imagen de dibujos sobre la conversaciónRESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional pera l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estran-geres per al curs 2020/2021.

 • Objecte del tràmitConvocar els centres docents públics de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participació per als quals se sol·liciten auxiliars de conversa en llengua estrangera per al curs 2020-2021.
  Mitjançant aquesta convocatòria se seleccionaran els centres educatius que es proposaran al Ministeri d’Educació i Formació Professional perquè se’ls assignen auxiliars de conversa que ajuden a millorar les competències lingüístiques de l’alumnat en les llengües estrangeres del currículum (alemany, francés, anglés i italià)
 • Interessats/Sol·licitantsPodran sol·licitar un auxiliar de llengua estrangera (anglés, francés, italià o alemany):
  – Els centres públics d’Educació Secundària Obligatòria.
  – Els centres públics que imparteixen cicles formatius de Formació Professional.
  – Els centres públics de Formació de Persones Adultes la titularitat dels quals seguisca de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
 • Termini de presentacióEl termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 8745 /21/02/2020)
 • Documents
  Els centres interessats a participar en la presente convocatòria han d’emplenar els annexos autoemplenables d’aquesta resolució segellats i signats por la direcció del centre:
  – Annex I: sol·licitud.
  – Annex II: compromís de participació en el programa.
  – Annex III: justificació del programa.
  – Annex V: declaració de programes europeus Erasmus+ i eTwinning.
  Els centres que demanen auxiliar de francés, italià o alemany, a més dels annexos anteriors han de presentar:
  – Annex IV: declaració de vehicular continguts no lingüístics en francés, italià o alemany o impartir l’àrea de francés, italià o alemany.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16242&version=amp