Aneu a la barra d'eines

Centres d’Educació Especial com a Centres de Recursos

La RESOLUCIÓ de 31 juliol de 2020, regula, amb caràcter experimental, l’organització dels centres específics d’Educació Especial com a centres de recursos.

L'objecte d'aquesta és facilitar assessorament i recolzament als centres ordinaris públics d'ensenyaments no universitaris en els processos de transformació cap a la inclusió i en la resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educactives especials derivades de trastorn de l'espectre autista (TEA), discapacitat motriu, auditiva i intel·lectual i trastorns greus de la conducta. Cada CEE disposa d'un àmbit geogràfic d'actuació especificat a l'Annex IV i uns àmbits d'especialització determinats, que podeu trobar a aquest enllaç.

Algunes tasques a realitzar pels CEE-R són:

  • Assessorar als equips educatius dels centres ordinaris en la resposta educativa per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, mitjançant sessions informatives i de coordinació.
  • Oferir orientació en temes relacionats amb suports materials i equipament didàctic: fons bibliogràfic, documents curriculars, tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Col·laborar en la valoració i seguiment sobre l’adequació i la utilització dels productes de suport i sistemes de comunicació.
  • Facilitar atenció de fisioteràpia a l’alumnat escolaritzat en els centres ordinaris. Inclou també les orientacions i pautes facilitades als equips educatius per a la correcta atenció de l’alumnat.
  • Col·laborar amb els serveis especialitzats d’orientació en la valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials per al qual s’ha de proposar o revisar la modalitat d’escolarització.
  • Participar en accions formatives dirigides als equips educatius i a la resta de personal del centre, coordinades pel CEFIRE corresponent.

El procediment per a la sol·licitud d'intervenció del centre de recursos es troba detallat a la següent infografia.

A aquest enllaç es troba tota la informació i aquells annexos necessaris per a la seua intervenció.