Tasca tema 5: Creació d’un formulari

Bústia de l'alumnat / Buzón del alumnado

Tria l'opció / Elige la opción(Required)
L’objectiu d’aquesta bústia és fer arribar a l’equip directiu queixes o suggeriments respecte del funcionament del CEEDCV que, o bé per les seues característiques no poden ser tractades segons el protocol habitual Professor/a -Tutor/a -Direcció d’estudis, o bé es considera que no s’han resolt adequadament seguint el protocol. El objetivo de este buzón es hacer llegar al equipo directivo quejas, sugerencias o felicitaciones respecto al funcionamiento del CEEDCV que, bien por sus características no pueden ser tratadas según el protocolo habitual Profesor/a - Tutor/a - Jefe de estudios, o bien se considera que no se han resuelto adecuadamente siguiendo el protocolo.