Requisit acadèmic CF · 2023

a) No cal que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció les persones que accedisquen a un cicle formatiu de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions:

  • Obtinguen en el curs 2022-2023, abans de la data de gravació dels RA per part dels centres indicada en els annexos d’aquesta resolució, la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), titulació en Formació Professional de grau bàsic, Tècnic/a de grau mitjà i les titulacions en Batxillerat o Tècnic/a Superior de Formació Professional.
  • Ja hagueren obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.

b) No cal que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció les persones que accedisquen a un cicle formatiu de grau superior mitjançant la prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en aquest any en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen aquelles persones que no es troben entre els casos dels apartats a) o b), és a dir, les persones que:

  • Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA).
  • Accedisquen amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional de grau bàsic. A més, hauran d’aportar el certificat acadèmic relacionat amb l’ESO on figure la qualificació final.
  • Accedisquen per altres vies.
  • Accedisquen mitjançant la prova d’accés i aquesta l’hagen realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.
  • Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional de grau bàsic.
  • Sol·liciten canviar d’un cicle de Formació Professional de grau bàsic.
  • Hagen obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a.

Font: RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la quals’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional degrau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024.