Admissió i matrícula: cicles formatius

Fes clic en el'apartat que desitges consultar (1, 2, 3 o 4)
1. Admissió ALUMNAT NOU- curs 2021-22

ALUMNAT NOU CURS 2021/2022

En el portal d'educació de la Generalitat (clica ací) s'explica pas a pas el procés:

Si en la sol·licitud telemàtica es marca la condició de Resident en la Comunitat Valenciana, haurà constar en el seu DNI o disposar de certificat d'empadronament que ho acredite.

Del 21 de maig al 1 de juny

Presentació de documentació per a l'admisió i  requisits acadèmics.
IMPORTANT: la presentació serà TELEMÀTICA mitjançant un formulari, que s'activarà ací el dia 16 de juny. En aquest formulari caldrà presentar la còpia de la següent documentació:

 • Sol·licitud telemàtica presentada
 • DNI/NIE,..
 • Estudis d'accés al cicle amb nota mitjana numérica
 • Si es el cas, acreditació de discapacitat de la persona sol·licitant*
 • Si es el cas, acreditació d'esportista d'elit**

Del 16 de juny al 8 de juliol a las 13 horas

Llistats provisionals d'admesos

 13 de juliol (es publicaran en el web al llarg del dia)

Reclamacions

 Del 13 al 15 de juliol

Llistats definitius d'admesos  

 22 de juliol

Matrícula 

En el web s'indicarà els horaris i procediments per a formalitzar la matrícula de l'alumnat admés.

En cas de no formalitzar la matrícula en els terminis indicats, o que la documentació presentada no siga verídica, la persona interessada perdrà el dret a matrícula.

 Del 23 al 30 de juliol

* ACREDITACIÓ DE DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT

 • Certificació en vigor acreditativa d'un grau de discapacitat o minusvalia igual o superior al 33%
 • Dictamen tècnic facultatiu en vigor
 • Declaració responsable en la qual manifeste el seu coneixement de les capacitats o resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que sol·licite cursar. Sol·licitar l'informe corresponent al departament d'orientació: jorge.bono@ceedcv.es

 

**ACREDITACIÓ D'ESPORTISTA D'ELIT

 • Esportista d'alt nivell: mitjançant resolució publicada en el BOE.
 • Esportista d'alt rendiment: mitjançant certificat expedit pel Consejo Superior de Deportes.
 • Esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per la CV: mitjançant la publicació corresponent en el DOGV.

Si ho desitges, disposes de la Resolució d'enguany en aquest enllaç.

Si tens cap dubte sobre els mòduls i les hores de dedicació a cadascun d'ells, polsa ací

2. Admissió ALUMNAT DEL CENTRE amb mòduls pendents
3. Alumnat sols pendient les FCT/Projecte. Formaltizar matrícula
4. Llista d'espera