Aneu a la barra d'eines

Convalidacions Cicles Formatius

REQUISITS

Les sol·licituds de convalidació per estudis cursats amb mòduls professionals d’un determinat cicle formatiu requereixen:

 • Tindre els mòduls aprovats en altre Cicle Formatiu o Grau.
 • La matriculació prèvia de l’alumnat en els mòduls que volen convalidar.

PROCEDIMENTS

 1. Sol·licitud de convalidació entre mòduls professionals de cicles diferents.
 2. Sol·licitud de convalidació d’assignatures aprovades en Graus Universitaris o altres estudis.

CONVALIDACIONS DE MÒDULS PROFESSIONALS ENTRE CICLES DIFERENTS i APROVATS AMB ANTERIORITAT (AA)

NOTA: Aprovats amb anterioritat: AA.
Si alguna persona ha cursat un cicle LOE i té mòduls amb el mateix títol i codi dels quals cursarà en el nou cicle, aqueixos mòduls no es convaliden, són AA. No fa falta estar matriculat en aquests mòduls.

 1. Presentar l’annex XV i la documentació acreditativaper a la convalidació a convalidaciones@ceedcv.es.
 2. A l’assumpte del correu indicar el CICLE FORMATIU (al què sol·licites convalidació). No s’obrirà cap correu que no estiga així.
 3. El període de presentació de sol·licituts és d’1 mes a partir de l’inici de curs.
 4. En la sol·licitud de convalidació s’ha d’especificar la denominació dels mòduls professionals concrets per als quals es sol·licita convalidació, tal com apareix en els Reials decrets dels títols, el nom i el codi del mòdul.

Exemple:

 • 0655.-Gestió logística i comercial -> 0626.-Logística aprovisionament

No s’acceptaran annexes que no estiguen adequadament emplenats.

 1. És imprescindibletindre aprovats els estudis que justifiquen la petició de convalidació. És a dir, haver superat una formació amb validesa acadèmica que incloga les capacitats terminals o resultats d’aprenentatge i continguts mínims dels mòduls professionals dels cicles formatius susceptibles de convalidació.
 1. Els mòduls professionals que hagen sigut prèviament convalidats o els títols estrangers homologats  nopodran ser causa d’una nova convalidació amb altres mòduls professionals. S’haurà de presentar la documentació original que donà lloc a la convalidació.
 1. Els mòduls professionals convalidats a l’efecte de la nota mitjana i els AA es qualificaran amb la nota obtinguda anteriorment<.

Consulta els mòduls convalidables impartits en el CEEDCV 

CONVALIDACIONS DE MÒDULS PROFESSIONALS ENTRE GRAUS UNIVERSITARIS O ALTRES ESTUDIS

 1. Has de presentar l’annex XVII al Ministeri d’Educació (MECD).
 2. S’ha d’especificar la denominació dels mòduls professionals concrets per als quals se sol·licita convalidació, tal com apareix en els Reials decrets dels títols.
 3. És imprescindible tindre aprovats els estudis que justifiquen la petició de convalidació. És a dir, haver superat una formació amb validesa acadèmica que incloga les capacitats terminals o resultats d’aprenentatge i continguts mínims dels mòduls professionals dels cicles formatius susceptibles de convalidació.
 4. Els mòduls professionals que hagen sigut prèviament convalidats o els títols estrangers homologats no podran ser causa d’una nova convalidació amb altres mòduls professionals.
 5. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5 a l’efecte de la nota mitjana.

PROCEDIMENT per a les convalidacions reconegudes pel MECD:

1r. Termini: Consultar Web del Ministeri

2n. L’alumnat ha de registrar-se en la seu electrònica del Ministeri d’Educació (opció «registre de persona física»).

3r. Una vegada fet el registre, s’ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça convalidaciones@ceedcv.es  que incloga nom complet, cicle en el qual estàs matriculat/ada i DNI. I adjuntar en format pdf, degudament escanejada i compulsada, la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Original o fotocòpia compulsada dels programes de les assignatures teòriques o pràctiques dels estudis universitaris cursats, en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació, segellats per la Universitat on es van realitzar.
 • Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats, expedida per un centre oficial, en la qual consten: els ensenyaments cursats i cadascuna de les assignatures, matèries o, si escau, mòduls professionals amb indicació de la convocatòria en la qual han sigut superades i la qualificació obtinguda.
 • En el cas d’un Màster, s’haurà d’incloure fotocòpia compulsada de la titulació que ha donat accés al Màster.
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Grau Universitari o Màster.

A l’assumpte del correu indicar el CICLE FORMATIU (al qual sol·licites convalidació) + MECD. No s’obrirà cap correu que no estiga així.

4t. Una vegada enviat el correu, es presentarà tota la documentació en paper juntament amb la sol·licitud (annex XVII) en la secretaria del centre en el termini establit.

5é. Quan el MECD resol, l’interessat/ada rep en el seu correu electrònic la resolució i ha de presentar-la en el centre educatiu.​

NORMATIVA

 • Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació; article 18 (DOCV 06/09/10).
 • Resolució de 7 de juliol de 2016; punt vint-i-huitè (DOCV 12/07/2016).
 • Ordre ECD/2159/2014 de 7 novembre. Convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del sistema educatiu espanyol (BOE 20/11/14).