QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR. CEEDCV

L'alumnat pot passar a partir de les 12:00 del dia 10 de juliol per la secretaria del CEED per replegar el certificat de les qualificacions obtingudes en la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Aquest document s'ha de presentar al centre que s'haja triat en primera opció per fer el cicle formatiu abans del dia 14 de juliol.

L'alumnat que haja de fer el cicle formatiu al CEED no és necessari que presente aquest certificat.

El dia 20 de juliol eixiran els llistat provisionals dels alumnes amb el centre i cicle formatiu assignat.

De l'1 fins al 9 de setembre podreu fer la matrícula al cicle formatiu triat al centre corresponent.

Descarrega el llistat

 

Videoconferència d’orientació a la prova d’accés a cicles formatius: alumne del CEED

El dimarts 12 de maig del 2020 es realitzarà una videoconferència d'orientació a les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional per al nostre alumnat matriculat en els cursos preparatoris.

Per a l'alumnat que es matricule i siga admés per a realitzar la prova en el nostre centre, la videoconferència es farà el dia 22 de juny.

Si vols més informació sobre la prova consulta el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/46025799/proves-dacces-a-cicles-formatius-gs-opcions-a-i-b-2019/

Proves lliures per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Tribunal 1 VAL: divendres, 24 de gener de 2020

Lloc

Pl . Doctor Berenguer Ferrer, 11 València

Horari

9:30-11:30

Processos e INSTRUMENTS Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

  11:30-00:00 Descans

12:00-14:00

Món de l’Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00-19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

 • 15 minuts abans de l’inici de la prova es dirà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyol a ), o el seu NIE (altres nacionalitats) – imprescindible que estiguin en vigor.

 • És imprescindible una fotocòpia del seu document d’identificació (DNI, NIE), si no la va aportar en el moment de la matrícula.

 • No es permet l’ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova ha de realitzar-se bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

 • S’ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció de aquells i aquelles us que ja es tingui superats i convenientment acreditats. En cas de dubte consulte al Tribunal.

 • En l’avaluació de tots els mòduls es tindrà en consideració la presentació, adequació, coherència, vocabulari, ortografia i puntuació.

 • Segons el Decret 38/2009, les persones que alterin la convivència durant la prova podran ser sancionades amb l’expulsió de la mateixa.

 • Els participants que ho necessitin podran sol·licitar al Tribunal un justificant d’assistència a la prova.

Resultats de les proves

Reclamacions .

Del dia 4 fins al 8 de febrer.

Perquè sigui vàlida és indispensable:

 • Omplir una instància que es podrà recollir i es lliurarà a la Secretaria del CEED – edifici misericòrdia- carrer Casa de la Misericòrdia 34, València .

 • Marcar el o els mòduls que es reclamen i argumentar-ho.

 • Indicar el telèfon mòbil on la persona interessada estarà localitzable durant el període de reclamació.

El tribunal publicarà, al costat de l’acta definitiva de qualificacions, un llistat amb les resolucions de les reclamacions. Aquestes són inapel·lables , de manera que no procedeixen posteriors actuacions.

Certificats de Notes

Des del 20 de febrer , dilluns, de 9 a 12 hores.

En la Secretaria del CEED -Edifici misericòrdia-, carrer Casa de la Misericòrdia, 34 es podrà recollir, bé personalment -amb DNI, NIE o passaport , bé per persona autoritzada mitjançant escrit, signat per la persona interessada, on s’indiqui nom i DNI/NIE de la persona autoritzada.

.entry-meta{display:none;}

Oberta matrícula Curs del nivell B1 de francés i anglés per al Professorat tècnic

big-ben-300x200

S'obri el període de matrícula del curs de formació del nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), un d'anglés i un altre de francés per a aquelles persones que han realitzat o estan realitzant els estudis per a l'obtenció del certificat oficial de formació pedagògica i didàctica per al professorat tècnic i que no han acreditat la competència del nivell B1 en llengua estrangera.

El període és entre el 20 de novembre fins al 6 de desembre en horari de secretària, presentant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • 2 fotografies.
 • Document de la cessió de dades
 • Instància emplenada i signada
 • Les classes començaran el dia 25 de novembre, consulta ací els horaris.

Si no pots acudir al centre, envia tota la documentació al correu administracion@ceedcv.es

Observació del trànsit de Mercuri

El próxim dilluns 11 de novembre es produirà un Trànsit de Mercuri, això ocorre quan Mercuri passa entre la Terra i el Sol. L'últim va ocórrer al maig de 2016 i el pròxim no es produirà fins a novembre de 2032, per la qual cosa hem d'aprofitar l'oportunitat.

El Departament de Física i Química del CEED, en col·laboració amb l'Associació Astronòmica AstroTorrent, organitzarà l'observació del trànsit en el pàrquing de terra del Complex Misericòrdia, al costat de les pistes esportives.»

Informació