Les adreces de correu electrònic són dades de caràcter personal?

En funció del tipus d’adreça electrònica, aquesta podrà ser una dada de caràcter personal. Per a les adreces del domini edu.gva.es, aquelles que són de persones (alumnat, professorat i personal no docent), són dades de caràcter personal, en canvi, les adreces de les identitats digitals dels centres, no ho són. En la guia de bones pràctiques del correu electrònic s’amplia aquesta informació.