IDENTITAT DIGITAL PER A L’ ALUMNAT MENOR DE 14 ANYS

L’alumnat disposa d’una Identitat Digital que li dona accés a eines de Microsoft 356 i altres aplicacions utilitzades dins del projecte Centre Digital Col·laboratiu.
El CDC és un mitjà més per a la impartició d’ensenyament en l’àmbit educatiu, el tractament de les dades de caràcter personal que es duga a terme a través de les diferents eines que conformen la plataforma tindrà la seua base de legitimació en l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades, apartat:
e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;
per tant no es requereix autorització per a l’ús de la identitat digital dins del projecte CDC.