COM PUC CANVIAR O RECORDAR LA CONTRASENYA DE LA MEUA ID?

Totes les identitats digitals, tant d’estudiants com de personal del centre s’han creat amb una contrasenya inicial que és recomanable canviar la primera vegada que comences a treballar amb identitat digital Hi ha dues opcions:

Canviar contrasenya: Introdueix la contrasenya actual i a la següent pantalla establir una contrasenya nova, Fes clic per a canviar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Recordar contrasenya: Mitjançant l’enllaç “restablir contrasenya” podem establir una nova contrasenya en cas d’haver-la oblidat. Per a això hem d’introduir la data de naixement i la clau de recuperació mostrada en les diferents aplicacion, la nova contrasenya ha de complir els requisits següents:: Longitud mínima de 8 caracters, Incloure com a mínim una majúscula, una minúscula i un número. Fes clic per a recordar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

1. Accedeix a htt://www.office.com i introdueix el teu correu de @edu.gva.es, a més a més, en totes les aplicacions des de les quals es pot consultar la identitat digital s’ha habilitat un enllaç “Canviar contrasenya” que obre la pàgina que permet canviar i/o recordar la contrasenya de la nostra identitat digital

En la següent Guia, pots veure més nformació sobre la Identitat Digital.