PUC USAR BÚSTIES DE CORREU COMPARTIT PER AL MEU CENTRE?

S’ han creat dues bústies de correu compartits per als centres educatius, una per a secretaria i una altra per a la coordinació TIC del centre. Aquesta guia pretén ajudar a la configuració i gestió d’ aquestes bústies.

Les bústies tindran el format

[codi_centre].secretaria@edu.gva.es
[codi_centre].ctic@edu.gva.es

Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. Els centres han de gestionar les persones que hi poden accedir.

COM PUC USAR VÍDEOS DE STREAM EN AULES?

Pots usar l’eina d’Office 365 per a creació i gestió de vídeos dins del teu curs Aules. Pots enllaçar vídeos amb el seu url o incrustar-los perquè formen part d’una tasca o qüestionari. Has de sincronitza el teu curs Aules amb el teu compte Office 365 i obtindre l’enllaç o codi del vídeo en Stream. No oblides comprovar que els permisos de visualització del vídeo són els desitjats. Per a més informació consulta aquest enllaç.

COM PUC CANVIAR ELS PERMISOS DE VISUALITZACIÓ DELS VÍDEOS QUE CREE I QUE PUGE A STREAM?

Stream és una ferramenta de vídeo de Microsoft 365. Per defecte els vídeos que puges o que cregues en Stream poden ser visualitzats per tots els membres de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana que tinguen identitat digital edu.gva.es. Per a fitar les persones que poden veure els teus vídeos pots seleccionar que només els puguen veure les persones que siguen membres dels teus grups de Microsoft (com equip Claustre, equip documentar o grups de classe) o pots introduir les identitats digitals de les persones amb què ho vols compartir. Per a veure les intrucciones detallades pots anar a este enllaç.

COM PUC INCRUSTAR VÍDEOS DE STREAM EN PORTALEDU?

Stream és una ferramenta de vídeo de Microsoft 365. Si vols incrustar vídeos que tingues en el teu compte de Microsoft Stream assegura’t de que el vídeo té els permisos correctes per a compartir-ho només amb les persones que desitges. Després puja-ho al SharePoint de l’equip documentar del teu centre i utilitza l’enllaç per a incrustar-ho en Portaledu. Per a veure les instruccions detallades pots anar a este enllaç

IDENTITAT DIGITAL PER A L’ ALUMNAT MENOR DE 14 ANYS

L’alumnat disposa d’una Identitat Digital que li dona accés a eines de Microsoft 356 i altres aplicacions utilitzades dins del projecte Centre Digital Col·laboratiu.
El CDC és un mitjà més per a la impartició d’ensenyament en l’àmbit educatiu, el tractament de les dades de caràcter personal que es duga a terme a través de les diferents eines que conformen la plataforma tindrà la seua base de legitimació en l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades, apartat:
e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;
per tant no es requereix autorització per a l’ús de la identitat digital dins del projecte CDC.

COM PUC PUJAR DOCUMENTS A PORTALEDU PERQUÈ QUALSEVOL PERSONA ELS PUGA VEURE?

Tots els centres que participen en CDC tindran automàticament un equip creat en TEAMS anomenat Equip Documentar. Aquest equip s’utilitza per gestionar la informació del centre que es compartirà amb membres de fora de la comunitat educativa, per exemple, a través de la pàgina web. L’Equip Documentar té un SharePoint associat amb permisos per compartir documents amb persones de fora (que no tenen identitat digital). Per a més informació veure aquest enllaç

COM PUC PUJAR DOCUMENTS A WEB FAMÍLIA PERQUÈ ELS VEJA QUALSEVOL?

Tots els centres que participen en CDC tindran automàticament creat un equip en Teams denominat Equip Documentar. Aquest equip serveix per a gestionar la informació del centre que es compartirà amb membres de fora de la comunitat educativa, per exemple, a través de Web Família. L’equip documentar té un SharePoint associat amb permisos per a compartir documents amb persones de l’exterior (que no tinguen identitat digital). Per a més informació consulta aquest enllaç.

COM USAR ETIQUETES EN TEAMS PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ AMB EL CLAUSTRE?

L’ús d’etiquetes per a les persones del claustre pot facilitar i agilitar molt les comunicacions diàries amb ells. Es poden establir etiquetes per a docents d’un mateix nivell o grup, per a docents implicats en un projecte concret, o per a les persones d’un departament. Una vegada creades i assignades les etiquetes ens serveixen per a diriginos a aquest grup de persones en el canal general i per a crear xats de manera més ràpida. Per a saber més sobre aquest tema pot consultar aquesta guia.

COM ORGANITZAR UNA REUNIÓ EN LÍNIA AMB ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR?

Per a crear una reunió en línia amb membres del Consell Escolar i compartir documents relatius al funcionament del centre amb ells pot utilitzar una llista de distribució en Outlook. Pot organitzar una reunió de Teams en el seu calendari d’Outlook i afegir un enllaç (des del SharePoint de l’equip Documentar) a carpetes o documents que desitge compartir amb els membres del Consell Escolar. Per a una explicació més detallada pot consultar aquesta guia.