COM PUC CANVIAR O RECORDAR LA CONTRASENYA DE LA MEUA ID?

Totes les identitats digitals, tant d’estudiants com de personal del centre s’han creat amb una contrasenya inicial que és recomanable canviar la primera vegada que comences a treballar amb identitat digital Hi ha dues opcions:

Canviar contrasenya: Introdueix la contrasenya actual i a la següent pantalla establir una contrasenya nova, Fes clic per a canviar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Recordar contrasenya: Mitjançant l’enllaç “restablir contrasenya” podem establir una nova contrasenya en cas d’haver-la oblidat. Per a això hem d’introduir la data de naixement i la clau de recuperació mostrada en les diferents aplicacion, la nova contrasenya ha de complir els requisits següents:: Longitud mínima de 8 caracters, Incloure com a mínim una majúscula, una minúscula i un número. Fes clic per a recordar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

1. Accedeix a htt://www.office.com i introdueix el teu correu de @edu.gva.es, a més a més, en totes les aplicacions des de les quals es pot consultar la identitat digital s’ha habilitat un enllaç “Canviar contrasenya” que obre la pàgina que permet canviar i/o recordar la contrasenya de la nostra identitat digital

En la següent Guia, pots veure més nformació sobre la Identitat Digital.

PUC USAR BÚSTIES DE CORREU COMPARTIT PER AL MEU CENTRE?

S’ han creat dues bústies de correu compartits per als centres educatius, una per a secretaria i una altra per a la coordinació TIC del centre. Aquesta guia pretén ajudar a la configuració i gestió d’ aquestes bústies.

Les bústies tindran el format

[codi_centre].secretaria@edu.gva.es
[codi_centre].ctic@edu.gva.es

Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. Els centres han de gestionar les persones que hi poden accedir.

IDENTITAT DIGITAL PER A L’ ALUMNAT MENOR DE 14 ANYS

L’alumnat disposa d’una Identitat Digital que li dona accés a eines de Microsoft 356 i altres aplicacions utilitzades dins del projecte Centre Digital Col·laboratiu.
El CDC és un mitjà més per a la impartició d’ensenyament en l’àmbit educatiu, el tractament de les dades de caràcter personal que es duga a terme a través de les diferents eines que conformen la plataforma tindrà la seua base de legitimació en l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades, apartat:
e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;
per tant no es requereix autorització per a l’ús de la identitat digital dins del projecte CDC.

PUC USAR EL GESTOR DE CORREU THUNDERBIRD PER A GESTIONAR EL MEU COMPTE OUTLOOK?

Comunicat sobre l’ús de Thunderbird com a client de correu de tercers: No hi ha suport en l’ús de Thunderbird ni de cap altre client de correu per a sincronitzar la bústia de correu oficial de la Conselleria del domini @edu.gva.es. Es recomana l’ús de *Outlook Web per a navegador en l’entorn PC o *Mac (https://outlook.office.com/) i de l’aplicació Outlook per a Android o IOS en entorn telèfon intel·ligent o tauleta.

COM PUC ACCEDIR AL MEU COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC?

Podeu accedir al vostre compte de correu electrònic a través de l’aplicació web en línia  Outlook: correu electrònic personal i calendari de Microsoft gratuïts (live.com) utilitzant qualsevol sistema operatiu i la vostra identitat digital. Per a instruccions més detallades podeu consultar aquest enllaç 

COM PUC ACCEDIR A LA MEUA IDENTITAT DIGITAL?

El professorat pot comprovar la seua identitat digital des de l’escriptori Itaca3 i a OVIDOC. A més, també pot consultar la ID de l’alunat en el mòdul Ítaca Docent.

Els estudiants poden veure la seua identitat digital en la Web Família. Per a més detalls sobre com accedir a les identitats digitals podeu fer clic en aquest enllaç.