Organització de l’etapa d’educació Primària

  1. L’educació primària, als centres d’educació especial, comprén el tram d’edat entre els 6 i els 12 anys, podent prolongar-se fins als catorze anys.
  2. La finalitat de l’escolarització en l’etapa d’educació primària als centres d’educació especial és oferir un context educatiu altament estructurat i especialitzat que permeta, l’adquisició d’un sistema de comunicació funcional, l’autonomia en les habilitats bàsiques de la vida diària, la iniciació al treball per a l’autodeterminació de la persona, així com oferir experiències d’interacció i joc funcional amb iguals.
  3. Totes les activitats han d’anar orientades a millorar la participación de l’alumnat, fomentant les relacions socials i la autonomia personal. Amb l’alumnat amb necessitat de suport generalitzat es treballarà des del principi de participació parcial.
  4. En situacions excepcionals, d’acord amb les necessitats de l’alumnat i l’organització del centre, podrà incorporar-se alumnat de l’etapa d’educació primària a grups d’educació secundària obligatòria pròxims en edat, sempre que aquesta organització puga garantir una atenció més adequada.

Aula Primària

Tutora: Carmen Ferrando 📩 c.ferrandoalbert@edu.gva.es

Educadora: Verónica Fabregat 📩 v.fabregattraver@edu.gva.es

Aula Sec1

Tutor: Jesús Almela 📩 j.almelaagost@edu.gva.es

Educadora: Miriam Llanes 📩 ms.llanesgarcia@edu.gva.es

  • Mestre d’Audició i Llenguatge: Xavi González 📩 j.gonzaleztellez@edu.gva.es
  • Mestra de música: Beatriu Enrique
  • Fisioterapeuta: Rocío Boada