Organització dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFQB)

Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB) són una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat.

Aquests programes tenen una doble finalitat:

 • Professionalitzadora: aconseguir una qualificació de nivell I del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 • Madurativa: afavorir el desenvolupament positiu i la maduració dels joves mitjançant un clima educatiu de suport i orientació.

En aquest moment s’imparteixen els següents cursos:

 • Operacions Bàsiques de Cuina
 • Serveis de Restauració i Bar.

DESTINATARIS

Estan dirigits a joves entre els 16 i els 21 anys d’edat, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa. Tindran una durada de dos cursos escolars.

QUINS OBJECTIUS PERSEGUEIXEN ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA?

 • Desenvolupar capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies.
 • Consolidar la seua maduresa personal i el seu nivell d’empleabilitat.
 • Aconseguir que els i les alumnes es reconeguen com a persones valuoses capaces d’aprendre i treballar amb els altres.
 • Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball.
 • Consolidar les competències pròpies de la formació bàsica.

QUINS CONTINGUTS FORMATIUS TENEN?

 • Mòduls professionals. Ací aprendràs competències derivades d’una qualificació.
 • Mòduls formatius de caràcter general: lingüisticosocial, cientificomatemàtic, de formació i orientació laboral, de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental, tutoria i pràctiques en empresa.

QUIN CERTIFICAT ACADÈMIC S’OBTÉ?

L’alumnat que supere els mòduls obligatoris d’un Programa Formatiu de Qualificació Bàsica obtindrà una certificació acadèmica de la Conselleria d’Educació.


Operacions Bàsiques de Cuina

Tutor: Manuel Esteve 📩 m.estevecubells@edu.gva.es

Serveis de Restauració i Bar

Tutor: Manuel Molero 📩 m.molerolanderer@edu.gva.es

Professorat d’àmbits

Rosa Sobrino 📩 rm.sobrinotellols@edu.gva.es

Sonia García 📩 sm.garciapinana@edu.gva.es