Nova configuració sabor ESO

Amb la finalitat de poder augmentar el rendiment del sabor ESO i seguir aplicant més millores en les funcionalitats de la plataforma, garantint la qualitat del servei i la usabilitat, s’ha realitzat una reconfiguració del sabor ESO en tres subsabors, segons la província en la qual esteu treballant com a docents o matriculats com alumnat.

Podeu accedir pels següents enllaços, o per la pàgina (la que es mostra en la imatge superior) a la que us redirigirà el sabor ESO mitjançant la qual accedieu fins aquest moment.