Proves lliures per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Tribunal 1 VAL: divendres, 24 de gener de 2020

Lloc

Pl . Doctor Berenguer Ferrer, 11 València

Horari

9:30-11:30

Processos e INSTRUMENTS Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

  11:30-00:00 Descans

12:00-14:00

Món de l'Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00-19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

  • 15 minuts abans de l'inici de la prova es dirà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyol a ), o el seu NIE (altres nacionalitats) - imprescindible que estiguin en vigor.

  • És imprescindible una fotocòpia del seu document d'identificació (DNI, NIE), si no la va aportar en el moment de la matrícula.

  • No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova ha de realitzar-se bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

  • S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció de aquells i aquelles us que ja es tingui superats i convenientment acreditats. En cas de dubte consulte al Tribunal.

  • En l'avaluació de tots els mòduls es tindrà en consideració la presentació, adequació, coherència, vocabulari, ortografia i puntuació.

  • Segons el Decret 38/2009, les persones que alterin la convivència durant la prova podran ser sancionades amb l'expulsió de la mateixa.

  • Els participants que ho necessitin podran sol·licitar al Tribunal un justificant d'assistència a la prova.

Resultats de les proves

Reclamacions .

Del dia 4 fins al 8 de febrer.

Perquè sigui vàlida és indispensable:

  • Omplir una instància que es podrà recollir i es lliurarà a la Secretaria del CEED - edifici misericòrdia- carrer Casa de la Misericòrdia 34, València .

  • Marcar el o els mòduls que es reclamen i argumentar-ho.

  • Indicar el telèfon mòbil on la persona interessada estarà localitzable durant el període de reclamació.

El tribunal publicarà, al costat de l'acta definitiva de qualificacions, un llistat amb les resolucions de les reclamacions. Aquestes són inapel·lables , de manera que no procedeixen posteriors actuacions.

Certificats de Notes

Des del 20 de febrer , dilluns, de 9 a 12 hores.

En la Secretaria del CEED -Edifici misericòrdia-, carrer Casa de la Misericòrdia, 34 es podrà recollir, bé personalment -amb DNI, NIE o passaport , bé per persona autoritzada mitjançant escrit, signat per la persona interessada, on s'indiqui nom i DNI/NIE de la persona autoritzada.