ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA PER AL CURS 2021-2022

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

PER AL CURS 2021-2022

DIA

CURS

HORARI

28/06/2021

2n ESO

09:00 a 13:45

29/06/2021

3r ESO i 3r PMAR

30/06/2021

4t ESO i PR4

01/07/2021

2n BATXILLERAT

02/07/2021

2n FPB

Del 26/07/2021

al 28/07/2021

ADMESSOS

1r ESO

1r BATXILLERAT

Documentació necessària:

 • DNI dels progenitors, cadascun en una sola imatge

 • Llibre de família

 • Fotografia de l'alumne-a per a carnet

Sols si és el vostre cas:

 • Certificat mèdic de l'alumne-a

 • Certificat de promoció a l'ESO

 • Títol de família monoparental

 • Títol família nombrosa

 • Sentència de pèrdua de pàtria potestat

 • Si pateixes alguna malaltia crònica cal omplir els annexos IV i V de la Resolució de 13 de juny de 2018 (annex IV, annex V).

3r i 4t d’ESO, 3r PMAR, PR4, FPB I i II, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat hauran de pagar 1’12€ pel Segur escolar per una d’este dos vies:

 • Prèviament, fent un ingrés al número de compte: ES71 2085 8113 0903 3021 8929 indicant en el camp “Concepte” el nom de l’alumne/a

 • En efectiu a l’entregar la documentació.

2n de Batxillerat haurà de pagar, abans de vindre a entregar la documentació, a través de la Conselleria d’Educació (Model 046) les següents taxes:

 • Targeta d’identitat 2’22€

 • Certificació acadèmica 2’10€

1r de Batxillerat haurà de pagar, abans de vindre a entregar la documentació, a través de la Conselleria d’Educació (Model 046) les següents taxes:

 • Targeta d’identitat 2’22€

 • Expedició d’historial acadèmic 4’20€