SOBRE LA TERCERA AVALUACIÓ

Davant la carta que el Secretari Autonòmic d’Educació va remetre el passat 16 d’abril a la Comunitat Educativa, cal fer les següents aclaracions:

1. Estem a l’espera de que es publique la normativa específica, tal i com diu la carta que es farà per part de l’administració, que regule com s’han d’aplicar les recomanacions que es fan a la carta. Tant a nivell de programacions de les assignatures com d’avaluació i criteris de promoció de l’alumnat.

2. No es parla a la carta en cap moment d’aprovat general. Es diu que es promocionarà a l’alumnat. Cal remarcar aquesta idea perquè no és el mateix promocionar que aprovar. Quan un/a alumne/a promociona amb assignatures suspeses, les ha de recuperar. Això suposa per a l’alumnat multiplicar la càrrega de feina durant el curs. Repetim. És important ser conscient del que suposa, doncs, promocionar al curs següent amb assignatures suspeses. S’ha d’atendre a la feina de les assignatures del curs més la feina de recuperar les suspeses del curs anterior per a poder promocionar al següent.

3. Les tasques que el professorat està encomanant aquesta tercera avaluació a l’alumnat són avaluables i per tant és imprescindible que l’alumnat les complete. El professorat tindrà en compte, com no pot ser d’altra manera i com la carta diu, les diferents circumstàncies de l’alumnat. Però les tasques s’han d’entregar, donat que seran qualificades i que l’avaluació final ha de tindre en compte tot el treball realitzat durant el curs 2020-21.

4. Els departaments estan treballant en el document que especifique com es qualificarà la feina que l’alumat està fent aquesta tercera avaluació. Alguns departaments ja ho han fet i està publicada la informació a la nostra pàgina web. Els vam enviar l’enllaç a la informació a tot l’alumnat.