Aneu a la barra d'eines

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 3rd bit

  La nostra amable companya, Stavroula Kyriakou, va organitzar per a nosaltres unes visites a tres centres educatius grecs diferents: El Lykio (Lliceu), on ella mateixa treballa i que és el nostre centre escolar associat en este projecte, un Gymnasium i un centre de Formació Professional.   El Lykio és l’escola on l’alumnat entre 15 i 18 anys d’edat es prepara per a la universitat.

Nuestra amable compañera, Stavroula Kyriakou, nos organizó unas visitas a tres centros educativos griegos diferentes: El Lykio (Liceo), donde ella misma trabaja y que es nuestro cento asociado  en este proyecto, un Gymnasium y un centro de Formación Profesional.  El Lykio esel centro escolar donde el alumnado entre 15 y 18 anys de edad se prepara para la universidad.

Our kind colleague, Stavroula Kyriakou, arranged visits to three different Greek schools: the Lykio (Liceum)where she herself works and which is our partner school in this project, a Gymnasium and a technical school. The Lykio is the school where students aged from 15 to 18 are prepared for university

Tot i que el  nivell superior de l’educació Secundària no és obligatori en Grècia, la majoria de alumnat assisteix a l’Institut. Els instituts ofereixen una combinació de cursos d’Educació General i cursos d’orientació. L’alumnat que desitja continuar els estudis en Educació Superior ha de superar els exàmens panhel·lènics en un número concret de cursos pertanyents a un de les categories següents: Humanitats, Ciències, Tecnologia. És un examen dur i altament competitiu per assegurar-se l’entrada en la universitat.

A pesar de que el nivel superior de la educación Secundaria no es obligatorio en Grecia, la mayoría de alumnado asiste al Instituto. Los institutos ofrecen una combinación de cursos de Educación General y cursos de orientación. El alumnado que desea continuar los estudios en Educación Superior tiene que superar los exámenes panhelènicos en un número concreto de cursos englobados en alguna de las categorías siguientes: Humanidades, Ciencias, Tecnología. Es un examen difícil y altamente competitivo para asegurarse la entrada en la universidad.

Although upper level Secondary Education is not compulsory in Greece, most students attend High School. High Schools offer a combination of General Education courses and Advanced Placement courses. Students who wish to pursue studies in Higher Education take Panhellenic exams in a specific number of courses which fall into one of the following categories: Humanities, Science, Technology. This is considered to be a tough and highly competitive exam process that students go through in order to ensure university education.