Banc de llibres per al curs 2024-2025

Es comunica a totes les famílies interessades que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada que hauran de omplir i presentar la sol·licitud en la secretaria del IES CONSELLERIA entre les següents dates:

  • Període ORDINARI: des del 11 de juny de 2024 fins al 15 de juliol de 2024
  • Període EXTRAORDINARI: des del 16 de juliol fins al 8 de novembre de 2024.

Per a participar serà requisit presentar el lot complet de libres que l’alumnat ha utilitzat en el curs actual 2023/2024. (Aquest lot es presentarà en les dates expressades a la web de Conselleria a JUNY, presentant la còpia de la sol·licitud).

La informació apareix a la web de Conselleria de Educació (veure apartat per a les famílies):            

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

https://ceice.gva.es/documents/162640666/382988818/Solicitud+participaci%C3%B3n+familias.pdf/90c2edb9-8be3-024f-592a-274ec424802d?t=1716880306891

https://dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf

Enllaç a la sol·licitud telemàtica per a participar al banc de llibres (ALUMNAT NOU):

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Alumnat que ja pertany al banc de llibres

Per altra banda, l’alumnat que JA pertany al BANC DE LLIBRES aquest curs NO haurà de reomplir cap sol·licitud.

Aquests alumnes, que ja pertanyen automàticament al Banc de llibres,  hauran de dur el lot de llibres que se’ls va adjudicar en setembre per a depositar-lo al banc per al  proper curs. Els llibres es lliuraran junt amb un document disponible a la pàgina web de Conselleria (o el document que s’entregà a la família a setembre):

https://ceice.gva.es/documents/162640666/357768756/S0_LLIURA_22-23_v1.pdf/78659fea-1253-6a4a-b9a8-b25bb7b51c0d?t=1651567781565,

que s’haurà de dur omplit i signat, on es faran constar els llibres tornats.

Els llibres es depositaran juntament amb el document  que se li va entregar a les famílies al setembre, o també amb el mateix model emplenat en tutoria ara en juny, on consta la relació de tots els llibres que se li van prestar.  En aquest document es reflectirà que els llibres retornats són els que se li van entregar, que estan en bones condicions d’ús i que reuneixen els requisits per a continuar en el banc de llibres.

Serà requisit indispensable per a la continuïtat en el BANC DE LLIBRES dur tot el lot que se li va adjudicar en setembre, se supervisarà que no en falte cap i que estiguen en bon estat, en cas contrari s’aplicarà la normativa vigent per a pertànyer al banc de llibres, en quant a reposició o exclusió.

La entrega de tots els lots llibres es realitzarà abans del dia 21 de juny als tutors.