Fabricació i muntatge

Grau Bàsic

Fabricació mecànica


Quines ocupacions pots exercir

Peons d’indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d’equips de calefacció. Mantenidor/a d’equips de calefacció. Muntador/a d’equips de climatització. Mantenidor/a d’equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Operacions bàsiques de fabricació.
 • Soldadura i tancaments metàl•lics.
 • Fusteria d’alumini i PVC.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

Segon curs:

 • Xarxes d’evacuació.
 • Llanterneria i calefacció bàsica.
 • Muntatge d’equips de climatització.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral II.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

Com s’accedix

 • Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:
 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació que s’obté:

Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.