Aneu a la barra d'eines

Inscripció proves lliures

Documentació  Sol·licitud d’inscripció, que es presentarà en un sol centre. DNI, targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis amb fotocòpia del mateix per a ser acarada. Certificació acadèmica oficial que acredite que es reuneix el requisit de titulació o formació explicat en la pregunta anterior. Justificant d’abonament de taxes. Declaració responsable de no estar matriculat o durant … Read more

Inscripción pruebas libres

Documentación Solicitud de inscripción, que se presentará en un solo centro. DNI, tarjeta de identidad de extranjero, o visado de estudios con fotocopia del mismo para ser cotejada. Certificación académica oficial (original y fotocopia) que acredite que se reúne el requisito de titulación o formación explicado en la pregunta anterior. Justificado de abono de tasas. Declaración … Read more