Aneu a la barra d'eines

Proves homologades d’idiomes de nivell bàsic A2

Requisits

 • Setze anys complits l’any de la prova.
 • Estar matriculat en el nostre centre.

Proves

 • El nostre centre realitza  proves de Nivell Bàsic (A2) d’INGLÉS i de FRANCÉS.
 • La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Sol·licitud

 • Emplenar la sol·licitud d’inscripció i presentar en la secretaria del centre.

Calendari prova curs 20-21

Inscripció: 15-30 de novembre

Publicació llistat d’admesos: 14 de desembre

Proves:  – INGLÉS: 3 de febrer a les 15.30 h.

                 – FRANCÉS: 9 de febrer a les 16.00 h.

Publicació de qualificacions: 7 de març

Desenvolupament de la prova

 • L’alumnat haurà d’aportar en la prova: DNI/NIE.
 • Alumnat amb necessitats educatives especials podrà tindre una adaptació de duració i condicions de realització. Haurà d’acreditar certificació de la seua discapacitat en el moment d’entregar la sol·licitud de participació.

Avaluació

 • Cadascuna de les destreses de què conste la prova representarà un 25% de la nota final. Per a aprovar i obtindre així el certificat del Nivell Bàsic serà necessari obtindre, almenys, el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre destreses. Al percentatge obtingut en cadascuna de les destreses de què consta la prova homologada se li sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova en el curs immediatament anterior al de la celebració de l’esmentada prova.
 • S’avalua com a APTE o NO APTE.

Certificació

 • La pots sol·licitar en la Secretaria del centre previ pagament de la taxa corresponent MOD 046
 • L’alumnat que no obtinga el certificat del Nivell Bàsic podrà sol·licitar l’expedició d’una certificació acadèmica si haguera aconseguit el domini requerit en alguna o en diverses destreses de la prova homologada. Aquesta certificació “parcial” no eximeix de l’obligatorietat de realitzar la prova completa per a obtindre el certificat en posteriors convocatòries.

Reclamacions

 • Per escrit, en el termini de 3 dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.

Recursos

Normativa

 • Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 • El contingut s’ajustarà al nivell A2 MCER. Ve determinat en l’Annex Únic de el DECRET 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d’idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s’estableix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi.