Skip to toolbar

Transparència

Visió de centre

 

Volem oferir a l'alumnat una formació integral en coneixements, actituds, habilitats i valors, mitjançant una visió compartida del professorat que atenga les demandes de l'entorn i amb l'ús d'una metodologia adequada perquè aquest s'integre en el món laboral o universitari i li permeta adaptar-se als continus canvis tecnològics i socials.

L'Equip Directiu

Transparència i Publicitat

És la nostra intenció informar sobre l'exercici de la nostra tasca educativa i fer un seguiment de l'evolució d'estos resultats durant el curs, a més de poder comparar amb cursos anteriors amb l'objectiu de continuar treballant en la millora contínua, la gestió de la qualitat i perseguir l'excel·lència educativa.

Avaluació

Volem facilitar i fer públiques dades, enquestes o resultats amb l'objectiu de no sols oferir transparència i un millor accés a la informació de tota la comunitat educativa de l'IES Severo Ochoa, sinó també que, a partir d'ella, es puga fer un seguiment dels processos educatius per a observar si els resultats són millorables i com millorar-los.

ENQUESTA SATISFACCIÓ PROFESSORAT

CURS 2020/21

ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT FCT/DUAL
ENQUESTA SATISFACCIÓ EMPRESES FCT/DUAL