Prova d’accés a cicles formatius 2020-2021

El termini d'inscripció és entre el 25 i el 29 de maig. Les proves seran l'1 i 2 de juliol.

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents.

 

EXEMPCIONS

Tant els motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves, com la superació de PCPI o d'un cicle formatiu hauran de ser acreditades amb la documentació corresponent. Aquesta s'adjuntarà a la sol·licitud segons el model de l'annex VI i VII de la Resolució que regula aquestes proves, si ja la posseeixen, o s'entregarà fins al 8 de juliol.
En el cas d'exempció per experiència laboral, s'entregarà en el termini de presentació de les sol·licituds.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS I EXEMPCIONS

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament emplenada i signada, (manual o electrònicament) i , en format electrònic, al correu del centre on es desitja fer la prova, indicant en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

Correu electrònic de la secretaría del centre 03013224.secret@gva.es

DOCUMENTACIÓ