Oferta acadèmica

OFERval

Educació Secundària Obligatoria

Educació Secundària

L'etapa de l'ESO forma part de l'ensenyament bàsic. D'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

L'educació secundària obligatòria s'organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d'una educació comuna com l'atenció necessària a la diversitat de l'alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l'alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

Batxillerat

Bachillerato

El Batxillerat és l’última etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seua duració és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en diferents modalitats, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per a poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l’alumnat.

Els estudis d’aquesta etapa tenen les següents finalitats

  • Donar una formació general, afavorint una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.
  • Assentar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.
  • Fomentar el pensament crític per a consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeta incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFGM-val

Els cicles formatius de grau mitjà són un dels primers passos en la formació cap a una eixida professional.

Per a accedir a un CFGM necessites tindre superada l'ESO, una FP Bàsica o superada la prova d'accés.

Disposem de CFGM de les famílies de:

Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS-val

Els cicles formatius de grau superior ofereixen una formació més específica.

Per a accedir a un CFGS necessites tindre superat Batxillerat, un CFGM o superada la prova d'accés.

Disposem de CFGS de les famílies de:

Cursos d'especialització

Cursos-val

Els cursos d'especialització ofereixen una formació complementària i específica una vegada finalitzat un CFGS.

En el centres impartim els següents: