FP semipresencialVAL

Formació Professional Semipresencial

Continua estudiant amb un horari flexible i compatible amb les teues altres responsabilitats

Finalitat

La formació professional semipresencial té com a finalitat la formació permanent per a persones adultes que no posseïsquen la deguda qualificació professional, amb la particularitat que en ella s'alternen continguts de caràcter no presencial amb uns altres de caràcter presencial.

Telemàtic

Aquest tipus de formació es fonamenta en l'ús de les Tecnologies d'Informació i Comunicació, per a això es disposa d'un portal educatiu Aules, sent aquest la principal via de comunicació entre alumnes i alumne-docent.

Oferta

L'IES SEVERO OCHOA imparteix en modalitat semipresencial el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, i els Graus Superiors de Desenrotllament d'Aplicacions Web i Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma.

Informació general

La formació semipresencial és una modalitat impulsada per les autoritats educatives per a flexibilitzar l'oferta dels ensenyaments d'FP i afavorir la formació al llarg de tota la vida.

La modalitat semipresencial, es dirigeix a persones que no poden seguir l'horari lectiu per raons laborals o per qualsevol altra circumstància que els impedisca o dificulte l'assistència a la totalitat de les hores lectives.

Cal destacar que al no estar lligat a l'horari ni espai escolar tradicional, el/la alumne/a és subjecte actiu de la seua pròpia formació, per la qual cosa haurà de tindre cert grau d'autonomia, a pesar que compte amb un suport presencial o telemàtic per a realitzar les activitats fora del centre.

En aquesta modalitat formativa els mòduls (assignatures) organitzen els seus continguts en unitats didàctiques amb una duració de quinze dies. L'atenció tutorial de l'alumnat serà per mitjà de tutories col·lectives i individuals.

Les tutories col·lectives són setmanals i podem diferenciar entre:

 • Tutoria col·lectiva de la primera setmana de la unitat didàctica, on el professorat exposa els continguts fonamentals de la unitat, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumne (lectures, exercicis, etc.) i aclarirà les qüestions més importants o de difícil comprensió. Aquesta tutoria serà generalment per videoconferència.
 • Tutoria col·lectiva de la segona setmana. El docent resoldrà de manera presencial en el centre, els dubtes o qüestions que l'alumnat li puguen sorgir.

L'assistència a les tutories col·lectives en general són voluntàries.

Les tutories individuals, són aquelles accions orientadores i de suport als processos d'autoaprenentatge que l'alumne no puga superar de manera autònoma. L'atenció a l'alumne serà principalment de manera telemàtica (fòrums, e-mail, etc) encara que de manera excepcional podran ser presencials (per a una millor organització se sol·licitarà cita prèvia).

Alguns mòduls formatius exigiran pràctiques presencials per a verificar la correcta realització d'aquestes. Igualment les proves d'avaluació obligatòriament seran presencials.

Per a realitzar consultes, complete el formulari d'orientació educativa.

Organització curs 2020 - 2021

La següent informació s'anirà actualitzant tal com es dispose d'ella:

L'inici dels cicles formatius en MODALITAT SEMIPRESENCIAL serà:

 • el ( = ) per als grups de 2ºD - CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES i 2ºS - CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB.
 • el ( = ) 1ºD - CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES i 1ºS - CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB. El ( = ), es realitzarà una reunió de presentació per a alumn@s nous del semipresencial.

En els següents enllaços disposeu dels horaris de les tutories col·lectives dels diferents grups, així com la temporalització de les unitats didàctiques. S'ha de tindre en compte que les unitats tenen una duració de quinze dies, i que en la primera setmana és quan s'imparteixen les tutories col·lectives:

 • Temporalització unitats 1D-SMR i 1S-DAW.
 • Horari tutories col·lectives 1D-SMR.
 • Horari tutories col·lectives 1S-DAW.
 • Temporalització unitats 2D-SMR i 2S-DAW.
 • Horari tutories col·lectives 2D-SMR.
 • Horari tutories col·lectives 2S-DAW.

A partir del ( = ) ELS CURSOS COMENÇARAN A ESTAR VISIBLES I ELS ALUMNES/AS DONATS D'ALTA, PER LA QUAL COSA ÉS MOLT IMPORTANT QUE L'ALUMNAT ACCEDISCA A LA PLATAFORMA (Credencials d'accés) PER A COMPROVAR QUE ESTÀ MATRICULAT CORRECTAMENT I VERIFICAR QUE L'EMAIL DEL SEU PERFIL ÉS EL CORRECTE.

A QUI T'HAS DE DIRIGIR?

- Si no pots iniciar sessió has de comunicar-li-ho per email al tutor del grup.

- Si no aquestes donat d'alta en tots els mòduls has d'enviar-li un email al professor del mòdul.

 • Emails professors de SMR.
 • Emails professors de DAW.