LLISTAT DEFINITIU ADMESOS 2019/2020 – CICLES FORMATIUS

En els següents enllacos disposeu de la RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS a  cicles formatius.

Reclamacions a les llistes definitives de Formació Professional

Presentació d’al·legacions de manera telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant procediment establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos fins al 18 de juliol.

Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 26 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que la persona interessada indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar reclamació/recurs d’alçada davant la direcció territorial corresponent en el termini d’un mes.