Proceso de admisión curso 2020/2021

CURSO 2020/2021

El procedimiento de admisión permite a los/as intersados/as realizar la tramitación telemática de su solicitud de admisión accediendo al siguiente enlace https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/, donde encontraràn una guía de ayuda, calendario, normativa, modelos oficiales de instancia y anexos, las  aplicaciones para obtener la clave de admisión y formalizar telemáticamente la solicitud .

Atención en Fase 2

ATENCIÓ EN LA FASE II: PROCEDIMENT

Atenent les circumstàncies excepcionals en què ens trobem i als criteris establerts a la Resolució de 26 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la que es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, sobre l’atenció a l’alumnat i les famílies, l’IES Cabo de la Huerta estableix el següent procediment:

  1. L’alumnat o les famílies que desitgen tindre una cita al centre per activitats específiques presencials de tutoria individual, resolució de dubtes, o activitats d’orientació acadèmica, la sol·licitaran al professor/a corresponent mitjançant el correu electrònic o Web Família.
  2. El professorat corresponent comunicarà a l’alumnat el dia, hora i espai on tindrà lloc la cita sol·licitada.
  3. El professorat podrà també sol·licitar una cita amb l’alumnat i ho comunicarà mitjançant el correu electrònic o Web Família, informant del dia, hora i espai on tindrà lloc la cita sol·licitada.

En tots els casos, s’hauran de respectar els protocols de seguretat e higiene (mans, mascaretes, distància social) establertes per l’INVASSAT,  ja comunicats a la comunitat educativa.

Aquest procediment començarà a fer-se efectiu a partir de l’entrada en la Fase II de la desescalada.

ATENCIÓN EN LA FASE II: PROCEDIMIENTO

Atendiendo a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y a los criterios establecidos en la Resolución de 26 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, sobre la atención al alumnado y sus familias, el IES Cabo de la Huerta ha establecido el siguiente procedimiento:

  1. El alumnado o las familias que deseen tener una cita en el centro para actividades específicas presenciales de tutoría individual, resolución de dudas o actividades de orientación académica, la solicitarán al profesor/a correspondiente mediante correo electrónico o Web Familia.
  2. El profesorado correspondiente comunicará al alumnado el día, hora y espacio donde tendrá lugar la cita solicitada.
  3. El profesorado también podrá solicitar una cita con el alumnado y lo comunicará mediante el correo electrónico o Web Familia, informando del día, hora y espacio donde tendrá lugar la cita solicitada.

En todos los casos, se tendrán que respetar los protocolos de seguridad e higiene (manos, mascarillas, distancia social) establecidas por el INVASSAT,  ya comunicadas a la comunidad educativa.

Este procedimiento entrará en vigor a partir de la entrada en la Fase II de la desescalada.

ATENCIÓ EN L’IES EN FASE 1

Hem entrat en la fase 1 de la desescalada. A partir d’ara, si no es comunica el contrari, el centre comptarà amb la presència, almenys,  d’una conserge, un membre del personal de secretaria, el personal de neteja i un membre de l’equip directiu.

L’atenció al públic es farà mitjançant cita prèvia i garantint-se les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries. Els preguem que no vinguen al centre, llevat que siguen casos estrictament necessaris, per poder preservar de la millor manera possible la salut de tothom.

L’horari d’atenció és de 9:00 a 13:00. Podeu cridar al telèfon 965936570 o escriure un correu a secretaria@iescabodelahuerta.com

 

 

Hemos entrado en la fase 1 de la desdescalada. A partir de ahora, si no se comunica lo contrario, el centro contará con la presencia, al menos, de una conserje, un miembro del personal de secretaría, el personal de limpieza y un miembro del equipo directivo.

La atención al público se hará mediante cita previa y garantizándose las medidas de protección establecidas por as autoridades sanitarias. Les pedimos que no acudan al centro, si no se trata de casos estrictamente necesarios, para poder preservar mejor la salud de todos.

El horario de atención es de 9:00 a 13:00. Podéis llamar al teléfono 965936570 o escribir un correo asecretaria@iescabodelahuerta.com

 

Proves d’Accés a la Universitat.

La Conselleria ens comunica que les PAU tindrán lloc en els instituts per evitar situacions d’aglomeració o de transport massiu de l’alumnat que, així, se sentirà més segur si pot realitzar les proves en el seu propi centre. D’eixa manera, també es contribuirà a una major tranquil·litat de les seues famílies.

Tan sols es tracta de la comunicació de la notícia. Encara falten per definir els detalls. Continuarem informant.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

La Consellería nos comunica que las PAU se realizarán en los institutos para evitar situaciones de aglomeración o de transporte masivo del alumnado que, así, se sentirá más seguro si puede realizar las pruebas en su propio centro. De esta manera, también se contribuirá a una mayor tranquilidad de sus familias.

 

Tan solo se trata de la comunicación de la noticia. Todavía quedan por definir los detalles. Continuaremos informando.

Novetats sobre avaluació final

A la pàgina de Conselleria apareixen, a falta del seu desplegament, les últimes novetats sobre l’avaluació final de curs i altres informacions d’interés.

 

En la página de la Consellería aparecem, a falta de su desarrollo, las últimas novedades sobre la evaluación final y otras informaciones de interés.

 

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=855616