Proves d’idiomes A2: sol·licitud d’expedició dels certificats

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment:

1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 9 al 31 de març de 2022,ambdós inclusivament.

En aquest termini, l’alumnat interessat presentarà en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores, els següents documents:

– La Instància de sol·licitud del certificat de l’idioma superat (per duplicat).

– 2 fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc (els exemplars de l’interessat i del centre docent, si es paga per “internet” justificant del pagament).

– La documentació que justifique la bonificació en les taxes, quan la matrícula no siga l’ordinària: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…

Instància

– Per a la instància de sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que es baixarà directament des de la web del centre o es demanarà un model en blanc en secretaria.

– S’emplenarà una sol·licitud per cada idioma superat.

– L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.

Fulls de taxes

Els impresos de les taxes (model 046) teniu dues opcions:

Per cada idioma superat, hauran de generar-se les taxes corresponents.

Una vegada obtinguts els impresos (3 exemplars: per a l’interessat, el centre docent i entitat col·laboradora, llevat si pagueu per “internet” que vos generarà un justificant de pagament), hauran de portar-se i pagar-se al banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: Sabadell, Bankia, BBVA…

2. RECOLLIDA DE LES CERTIFICACIONS

Termini: del 2 al 31 de maig de 2022, ambdós inclusivament.

Francesc Lleches Colomar

Secretari